Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/2019

  • Τρίτη, 22 Ιανουαρίου, 2019 - 13:03
  • /   Eνημέρωση: 7 Φεβ. 2019 - 12:59
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

ΑΔΑ : 664Τ7ΛΞ-4ΗΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ερμούπολη 3-10-2018

Αριθ. πρωτ.: 133240/9316

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2019

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).

2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

4.Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/ τ. Α/31.10.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α./16-3-2018).

6.Την Εκτελεστική Απόφαση (Ε.Ε.) 2016/2008 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2016 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την Οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη.

7.Το Π.Δ. 130/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 223/τ. Α’/ 27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε, με τις υπ΄αριθ. 49947/22-07-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-08-2015) και 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/τ.Β/30-12-2016) αποφάσεις του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

8.Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./123/20401/05.09.2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 9ης- 2- 2018) Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.

9.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2169/32927/02-03-2018 (ΑΔΑ73Δ04653ΠΓ-ΑΥ3) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10513/120632/14-11-2017 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ απόφασης κατανομής του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ως προς την διάρκεια σύμβασης η οποία ορίζεται στους οκτώ (8) μήνες).

10.Την υπ’ αριθμ. 160/18.12.2017 (ΑΔΑ 7ΦΦ97ΛΞ-1Τ4) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου περί έγκρισης πρόσληψης ενός (1) ΠΕ Κτηνιάτρου στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου (Ρόδος), στο πλαίσιο εφαρμογής Εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 155/27.11.2018 (ΑΔΑ 66ΟΣ7ΛΞ-8ΥΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, ως προς το χρονικό διάστημα απασχόλησης.

11.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11/03.01.2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4-1-2019) βεβαίωση εξασφάλισης πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού Δωδεκανήσου, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων και συγκεκριμένα για τους Εμβολιασμούς κατά της Οζώδους Δερματίτιδας στην Περιφερειακή Ενότητα Νάξου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου, και συγκεκριμένα της εξής ειδικότητας και διάρκειας σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΝΑΞΟΣ

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ: 1 θέση

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18- ως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα(Πίνακας Β), η εμπειρία, τα κριτήρια πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2019 και το αναπόσπαστο τμήμα αυτής «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-3-2017», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (www.pnai.gov.gr) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας Π.Ν.Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου και των αντίστοιχων Δήμων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Πλατεία Τσιροπινά, Τ.Κ. 84100, Ερμούπολη Σύρου, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης Κυκλάδων, Τμήμα Προσωπικού, υπ’ όψιν κας Αργυρώς Δεναξά (τηλ. επικοινωνίας: 22813-61533 & 22813-61509).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Σύρου-Ερμούπολης και Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες 4 Έντυπα – Διαδικασίες 4 Διαγωνισμών Φορέων 4 Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι 4 Ανεξάρτητες και άλλες αρχές 4 ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες 4 Έντυπα – Διαδικασίες 4 Διαγωνισμών Φορέων 4 Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

 

Αριθμός Φύλλου: 
5049