Περίληψη Τροποποίησης Καταστατικού Σωματείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την με αριθμό 1/2019 Διάταξη Τροποποίησης Καταστατικού Σωματείου του Ειρηνοδικείου Ερμούπολης τροποποιήθηκε το καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «Εμπορικός Σύλλογος Σύρου» και επαναδιατυπώθηκαν τα άρθρα 3, 9, 24, 26, και 29 του καταστατικού του.

Σύρος, 22/01/2019

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5050