Προμήθεια σωληνών πολυαιθυλενίου

ΑΔΑ: Ψ7ΜΙ465Δ2Θ-ΤΒΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ

Αρ. Μελέτης 14/2018

Ερμούπολη 29/01/2019

Αρ. Πρωτ.: 02/Γ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 311 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια με CPV 44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης και τίτλο «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου», συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 1η Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.400,00 ευρώ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, μέσω του οποίου και μόνο, υποβάλλονται πληροφορίες για το διαγωνισμό.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016 και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη διεύθυνση (URL) : www.deyae.gr .

Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 3/16.01.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Οι δαπάνες της προμήθειας χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Σύρου.

Κωδικός Προϋπολογισμού 2019: Κ.Α.: 24.01.01.00

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου.

Ο Πρόεδρος

Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου

Παπαμανώλης Γεώργιος

 

Αριθμός Φύλλου: 
5056