Παροχή υπηρεσιών γεωτεχνικού Συμβούλου

ΑΔΑ: 68ΩΙ7ΛΞ-Ρ8Ψ

ΑΔΑΜ : 19PROC004403763 2019-02-01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημερομηνία 29/01/2019

Αρ. Πρωτ.: Δ.Τ.Ε.Δ./οικ./363

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή Υπηρεσιών Γεωτεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια της κατασκευής του έργου:

«Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών Φράγματος

Κρητηνίας νήσου Ρόδου»

εκτιμώμενης αξίας 338.622,85ευρώ χωρίς

Φ.Π.Α.

1.Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.ΑΙ.)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ι. ΛΟΧΟΥ 4

Πόλη: ΡΟΔΟΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός: 85131

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS: GR421

Τηλέφωνο: 2241363106

Φαξ: 2241363139

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: n.lymperopoulos@rho.pnai.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Λυμπερόπουλος Νικόλαος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.pnai.gov.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.pnai.gov.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: κο Νικόλαο Λυμπερόπουλο, Ι. Λόχου 4, Ρόδος Τ.Κ. 85131, τηλ. 2241363106, n.lymperopoulos@rho.pnai.gov.gr

2. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Γεωτεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών Φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου»

Ο «Ανάδοχος» θα επιβλέπει και θα ελέγχει την εκπλήρωση των συμβατικών απαιτήσεων του υπόψη έργου και των συμβατικών υποχρεώσεων του εργολάβου (τεχνικών προδιαγραφών, κυρίως των γεωτεχνικών) με σκοπό την ποιοτική ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου. Θα παρακολουθεί και θα γνωμοδοτεί για τυχόν θέματα που θα προκύψουν στη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα έχουν σχέση με το χωματουργικό αντικείμενο, το επίχωμα, τις τσιμεντενέσεις, τη στεγανοποίηση της θεμελίωσης, τα σκυροδέματα και τα λοιπά γεωτεχνικά αντικείμενα του έργου. Θα προβεί επίσης στη σύνταξη φακέλου (σχεδίων) της 1ης πλήρωσης του φράγματος και στην παρακολούθησή της. Το αντικείμενο των υπηρεσιών του περιγράφεται αναλυτικότερα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων που έχει καταρτιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν.4412/2016.

Οι προς παροχή υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 71350000-6.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των: 338.622,85 € χωρίς ΦΠΑ (419.892,33 ευρώ με Φ.Π.Α 24 %). Το ποσό αυτό του προϋπολογισμού θεωρείται ως η ανώτατη δαπάνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την με Α.Π 177/16-01-2019 Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (α/α 263)

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης (Υποφάκελος 1, στοιχεία Α1, Α2, Α3).

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα οκτώ (38) μήνες και είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής

3.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

3.2 Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.773,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) του συνολικού προϋπολογισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι και την 12/5/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

4. Κριτήρια Επιλογής

4.1. Καταλληλότητα

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία μελετών 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

4.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Δεν απαιτείται.

4.3. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα

Κάθε προσφέρων πρέπει:

(α) Να έχει εκπονήσει μελέτες στην κατηγορία μελέτης 21 συνολικής αμοιβής (επικαιροποιημένης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις) τουλάχιστον 384.960,00€.

(β) Κατά την τελευταία εξαετία: Να έχει προσφέρει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε δημόσιο φορέα σε φράγματα με χωμάτινο ή λιθόριπτο ανάχωμα συνολικού όγκου (αναχώματος) μεγαλύτερου από 500.000m3 ή να έχει εκπονήσει, για δημόσιο φορέα, τουλάχιστον μία (1) γεωτεχνική μελέτη χωμάτινου ή λιθόριπτου αναχώματος φράγματος συνολικού όγκου (αναχώματος) μεγαλύτερου από 500.000m3.

(γ) Να διαθέτει τουλάχιστον το παρακάτω στελεχικό δυναμικό:

α/α: 1

Θέση στο έργο του Συμβούλου - Εξειδίκευση: Τεχνικός Επιστήμονας Πανεπιστημιακού Επιπέδου 20-ετούς τουλάχιστον εμπειρίας κάτοχος μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 21 που να έχει εκτελέσει καθήκοντα Παροχής υπηρεσιών Γεωτεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια κατασκευής φραγμάτων

Ελάχιστη εμπειρία (έτη): 20

Πλήθος προσώπων: 1

α/α: 2

Θέση στο έργο του Συμβούλου - Εξειδίκευση: Τεχνικός Επιστήμονας Πανεπιστημιακού Επιπέδου 20-ετούς τουλάχιστον εμπειρίας κάτοχος μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 21 που να έχει εκτελέσει τουλάχιστον σε ένα φράγμα την τελευταία 15ετία καθήκοντα Παρακολούθησης πλήρωσης ταμιευτήρα φράγματος, εκτέλεση μετρήσεων σε όργανα ελέγχου φράγματος κατά την πλήρωση και σύνταξη τεχνικής έκθεσης και αξιολόγησης των υπόψη μετρήσεων των οργάνων ελέγχου.

Ελάχιστη εμπειρία (έτη): 20

Πλήθος προσώπων: 1

α/α: 3

Θέση στο έργο του Συμβούλου - Εξειδίκευση: Τεχνικός Επιστήμονας Πανεπιστημιακού Επιπέδου τουλάχιστον 5ετούς εμπειρίας σε εργαστήριο εδαφομηχανικής για τον επί τόπου ποιοτικό έλεγχο

Ελάχιστη εμπειρία (έτη):5

Πλήθος προσώπων: 1

Ελάχιστη εμπειρία (έτη): Σύνολο

Πλήθος προσώπων: 3

5. Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς

5.1. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους, σύμφωνα και με το άρθρο 21 της οικείας Διακήρυξης.

Κριτήριο 1ο τεχνικής προσφοράς: «Βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς παροχή υπηρεσίας με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την παροχή της υπηρεσίας». Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του οικονομικού φορέα ορίζεται σε σ1=50%.

Κριτήριο 2ο τεχνικής προσφοράς: «Αποτελεσματικότητα της προταθείσας μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος». Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθμολογίας του οικονομικού φορέα ορίζεται σε σ2=20%.

Κριτήριο 3ο τεχνικής προσφοράς: «Αποτελεσματικότητα και τεκμηρίωση οργανογράμματος και ο βαθμός καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή παροχή της υπηρεσίας». Η βαρύτητα του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθμολογίας του οικονομικού φορέα ορίζεται σε σ3=30%.

5.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς

U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3

5.3 Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

U ΟΠ = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή.

5.4 Συνολική Βαθμολογία – Προσωρινός ανάδοχος

U = U ΤΠ * 75% + U ΟΠ * 25%

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό στο U.

6. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 12/3/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 01/3/2019 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 06/3/2019.

7. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

—Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την Δευτέρα 18/3/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

—Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

—Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

ΡΟΔΟΣ, 29/01/2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κωνσταντίνος Γεωργίου

Πολιτικός Μηχ/κος με Α’ βαθμό

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών

Γεώργιος Κούρτης

Πολιτικός Μηχ/κος με Α’ βαθμό

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5059