Συνοπτική οικονομική κατάσταση εγκεκριμένου Πεοϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Αντιπάρου έτους 2019

Βλέπε εικόνα

Αριθμός Φύλλου: 
5063