3η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 101/2017 (σημείο Ε) Απόφασης Δημάρχου, περί εκ νέου ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, βάσει του νέου ΟΕΥ του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΑΔΑ:ΩΤΖ5ΩΗΟ-7ΞΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Ερμούπολη,

22 Φεβρουαρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 3849

Θέμα: 3η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 101/2017 (σημείο Ε) Απόφασης Δημάρχου, περί εκ νέου ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, βάσει του νέου ΟΕΥ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης (ΦΕΚ 1373/τ.Β’/24-04-2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 41/2019

Ο Δήμαρχος Σύρου-

Ερμούπολης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/ 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 86 & 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

3.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α’ /16-6-2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις, σύμφωνα με την οποία ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Το άρθρο 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999).

5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ τ.Α’/19-07-2018).

6. Την υπ’ αριθ. 38ΕΠ/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου (Διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας).

7. Το από 27/8/2014 πρακτικό ορκωμοσίας.

8. Το από 21/2/2017 πρακτικό ορκωμοσίας της Δημοτικής Συμβούλου κ. Μαρίας Αγγελοπούλου.

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1373/τ.Β’/24-04-2017.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

11. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και ιδιαίτερα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού, του νέου ΟΕΥ του Δήμου.

12. Την υπ’ αριθ. 101/2017 με Α.Π. 11555/10-5-2017 (ΑΔΑ: 6Ο3ΔΩΗΟ-53Ο) Απόφαση Δημάρχου για τον εκ νέου ορισμό Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων βάσει του νέου ΟΕΥ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης (ΦΕΚ 1373/τ.Β’/24-04-2017) και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, όπως έχει τροποποιηθεί.

13. Την υπ’ αριθ. 223/2017 με Α.Π. 24909/20-9-2017 (ΑΔΑ: 787ΒΩΗΟ-ΨΛΣ) Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Τροποποίηση της 101/2017 με Α.Π. 11555/10-5-2017 (ΑΔΑ: 6Ο3ΔΩΗΟ-53Ο) Απόφαση Δημάρχου.

14. Την από 13/02/2019 έγγραφη παραίτηση της κ. Μαρίας Αγγελοπούλου του Ιωάννη από τη θέση της εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αποδέχεται την από 13/02/2019 έγγραφη παραίτηση, από τη θέση εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου, σε θέματα του Γραφείου Βιβλιοθηκών και Εικαστικών Δραστηριοτήτων, του Τμήματος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού, Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου, της κ. Μαρίας Αγγελοπούλου του Ιωάννη για τους λόγους που μνημονεύονται σε αυτήν.

Β. Απαλλάσσει από τα καθήκοντα της Εντεταλμένης Δημοτικής Σύμβουλου την κ. Μαρία Αγγελοπούλου του Ιωάννη, όπως ορίζονται στην παρ. Ε της υπ’ αριθ. 101/2017 με Α.Π. 11555/10-5-2017 (ΑΔΑ: 6Ο3ΔΩΗΟ-53Ο) Απόφαση Δημάρχου, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 223/2017 με Α.Π. 24909/20-9-2017 (ΑΔΑ: 787ΒΩΗΟ-ΨΛΣ) Απόφαση Δημάρχου.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με υπ’ αριθ. 101/2017 με Α.Π. 11555/10-5-2017 (ΑΔΑ:6Ο3ΔΩΗΟ-53Ο) Απόφαση Δημάρχου και καταργείται η υπ΄αριθ. 223/2017 με Α.Π. 24909/20-9-2017 (ΑΔΑ: 787ΒΩΗΟ-ΨΛΣ) Απόφαση Δημάρχου.

Δ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να δημοσιευθεί μία φορά σε ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Ο Δήμαρχος Σύρου -

Ερμούπολης

Γεώργιος Μαραγκός

Αριθμός Φύλλου: 
5073