ΜΠΕ Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος, Τσιμεντοσωλήνων και Τσιμεντόλιθων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ερμούπολη: 06-03-2019

Α.Π.: 29950/51

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12574/05-03-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας καλείται για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης και να γνωμοδοτήσει αντί του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά: «Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος, Τσιμεντοσωλήνων και Τσιμεντόλιθων, εντός του γεωγραφικού χώρου των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με έδρα τον Άγιο Μηνά Σίφνου, Π.Ε. Μήλου», (σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για μεταβίβαση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της αρμοδιότητας «Γνωμοδότηση για έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων»).

Ο υπό μελέτη χώρος βρίσκεται στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ» Δήμου Σίφνου, σε εμβαδό 7.073,61m2. Σύμφωνα με την Υ.A. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13.01.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες συμφώνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.09.2011)», το έργο κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία στην υποκατηγορία Α2, Ομάδα 9η Βιομηχανικές δραστηρ ιότητες & συναφείς εγκαταστάσεις, με α.α.125: «Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος» & α.α. 129 «Παραγωγή τσιμεντοσωλήνων και τσιμεντόλιθων .»

Επομένως, λόγω της κατηγοριοποίησης του έργου στην υποκατηγορία Α2, η κατάλληλη υπηρεσία για έγκριση της παρούσας μελέτης και την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση του περιεχομένου του σχετικού φακέλου να επικοινωνήσει με την γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00 (Ταχ. Δ/νση: Σ. Καράγιωργα 22 – Τ.Κ. 84 100 – ΣΥΡΟΣ), τηλέφωνο επικοινωνίας 22810-98831, καθώς και να διατυπώσει εγγράφως τεκμηριωμένες απόψεις και σχόλια, κάνοντας χρήση του εντύπου υπό στοιχεία Δ11 που βρίσκεται αναρτημένο στην παρακάτω διεύθυνση: http://goo.gl/BPyv6C.

Οι εν λόγω απόψεις δύνανται να κατατίθενται στην ανωτέρω αναφερόμενη επιτροπή ή στον δήμο που ανήκει το έργο. Η ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η ημερομηνία εκπλήρωσης των συνθηκών δημοσιοποίησης που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 5 της υπ. αριθμ. οικ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β’/15-01-2014), δηλαδή από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο. Η Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) γίνεται σε χρονικό διάστημα τριάντα πέντε εργάσιμων ημερών από την δημοσιοποίηση της ΜΠΕ. Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του Άρθρου 5 της υπ. αριθμ. οικ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β’/15-01-2014) δημοσιεύεται στην ημερήσια Περιφερειακή Εφημερίδα Νομού Κυκλάδων «Κοινή Γνώμη» και αναρτάται: α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος (Σ.Καράγιωργα 22 – Ερμούπολη) και β) στην τηρούμενη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ιστοσελίδα http://www.pnai.gov.gr / Επιτροπές / Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

Αντιπεριφερειάρχης

Φλεβάρης Ιωάννης

Αριθμός Φύλλου: 
5082