Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κέας

ΑΔΑ: Ω5ΑΨΩΕΔ-ΗΑΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 597/18.02.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για την προμήθεια με τίτλο:

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

(Δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο)

Ο Δήμαρχος Κέας

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 179.294,08 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την 26η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 18η Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνόλου της Προϋπολογισθείσας Δαπάνης για το οποίο κατατίθεται προσφορά, χωρίς Φ.Π.Α.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς-χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Κέα, 18/02/2019

Ο Δήμαρχος Κέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 

Αριθμός Φύλλου: 
5082