Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019-2020

AΔΑ: 6ΞΗ5ΩΕΔ-ΡΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Αρ. Πρωτ.:776/28.02.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

“Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019-2020”

Ο Δήμαρχος Κέας

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019-2020, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 114.506,23€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), την 2η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:30 π.μ., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 26η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της Προϋπολογισθείσας Δαπάνης του Τμήματος ή του συνόλου των τμημάτων για το οποίο κατατίθεται προσφορά, χωρίς Φ.Π.Α.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς-χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Κέα, 28/02/2019

Ο Δήμαρχος Κέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Αριθμός Φύλλου: 
5082