Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ερμούπολη, 04.03.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις

ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της

Περιφέρειας»

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Καλεί τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, τους Δήμους των μικρών νησιών της Περιφέρειας, καθώς και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης που έχουν στην αρμοδιότητά τους τα μικρά νησιά για υποβολή προτάσεων «Ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 του Προγράμματος.

Ενδεικτικά οι προτάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν: κατασκευή νέων και επέκταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης, αντικατάσταση παλαιών δικτύων για τη μείωση απωλειών ύδατος και για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, κατασκευή αγωγών μεταφοράς και δεξαμενών αποθήκευσης νερού, κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης και των συνοδών τους έργων για μετατροπή του θαλασσινού ή του υφάλμυρου νερού σε πόσιμο.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ και του ελληνικού δημοσίου και ανέρχεται σε 3.600.000 €.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι έως τις 30.06.2019 και η αξιολόγησή τους θα είναι συγκριτική.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και μόνο σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» στη διεύθυνση Σάκη Καράγιωργα 22, 841 00 Ερμούπολη, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, (τηλέφωνα: 2281360800 & 2281360826 και e-mail: notioaigaio@mou.gr & kprintezi@mou.gr).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5083