Απόφαση Δημάρχου αρ. 28/2019 για εντεταλμένο Σύμβουλο

  • Πέμπτη, 14 Μαρτίου, 2019 - 12:50
  • /   Eνημέρωση: 15 Μαρ. 2019 - 12:19
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

ΑΔΑ: 6ΓΝΘΩΚΚ-2ΥΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 28 /2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου», 59 «Αντιδήμαρχοι» και 282 παρ.16 «Γενικές Μεταβατικές διατάξεις» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6- 2010). 2. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 44 του 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138/16-06-2011), σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος «μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/8-06-2006) «περί εξουσιοδότησης υπογραφών».

4. Την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/30565/2014 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019).

5. Την υπ’ αριθ. 40 ΕΠ/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου περί ανάδειξης της νέας Δημοτικής Αρχής.

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου (ΦΕΚ Β 1532/4-8- 2008).

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου καθώς και την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, δημοτών και άλλων συναλλασσομένων.

8. Το από 30-08-2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φραντζέσκο Βιγλιάρη, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θητεία που διαρκεί έως την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (31-08-2019), την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου και ειδικότερα του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

- Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.

- Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

- Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη λειτουργία & καθαριότητα των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

- Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα.

- Την υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, του Γραφείου Νεκροταφείου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

- Την ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία για τη συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου και για τα δημοτικά έργα Τεχνικής Υποδομής την καταγραφή των αναγκών σε υποδομές του Δήμου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος θα συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους αρμόδιους κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα Αντιδημάρχους, με τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, τις Επιτροπές του Δήμου και τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κυκλάδων και σε μια τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Μύκονος, 11-03-2019

Ο Δήμαρχος Μυκόνου

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς

Αριθμός Φύλλου: 
5085