Καθορισμός κοινόχρηστου χώρου για την επιχείρηση Γεωργιάδη Βασιλείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος 5-3-19

Αριθμ. Πρωτ.: 3062

Περίληψη απόφασης 51/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα: «Καθορισμός κοινόχρηστου χώρου για την παραχώρηση της χρήσης για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για την επιχείρηση του Γεωργιάδη Βασιλείου που βρίσκεται στο Πίσω Λιβάδι της Δ.Κ. Μάρπησσας του Δήμου Πάρου» και ΑΔΑ: 6ΜΦ9ΞΓ-Ω1Ψ, με την οποία αποφασίζει ομόφωνα:

Συμπληρώνει το αποφασιστικό της παρ. Β1 που καθορίζει τους κοινόχρηστους χώρους για παραχώρηση χρήσης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη ζώνη Α’ της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας, περιοχή «Πίσω Λιβάδι» της υπ’ αριθμ. 178/2003 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

Ο Δημοτικός ανατολικός δρόμος που οδηγεί προς το λιμάνι του Πίσω Λιβαδιού [με θέα την Νάξο] για την τοποθέτηση τραπεζιών με καθίσματα χωρίς ομπρέλες ή άλλου είδους σκίαστρο, τα οποία θα εφάπτονται στον τοίχο που υπάρχει, σε τέτοιο σημείο ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών και των οχημάτων τροφοδοσίας των καταστημάτων.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Σιφναίου Καλλιόπη

Αριθμός Φύλλου: 
5085