Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης λειτουργίας και εκτέλεσης χημικών αναλύσεων μονάδων αφαλάτωσης και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας

AΔΑ: Ω0Θ0ΟΕΨΠ-75Π

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου

Θήρας Νομού Κυκλάδων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Θήρα:14/03/2019

Αρ. Πρωτ.: 533 / 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης

λειτουργίας και εκτέλεσης χημικών αναλύσεων μονάδων αφαλάτωσης και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2019

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΘ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης λειτουργίας και εκτέλεσης Χημικών Αναλύσεων Μονάδων Αφαλάτωσης και Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 62/2019, απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας.

Οι δαπάνες της παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας :

Κωδικός Προϋπολογισμού 2019: Κ.Α: 61.00.19 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΧΗΜΙΚΩΝ».

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 09:30 π.μ. και ώρα λήξης την 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας, στα Φηρά Θήρας.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας.

Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τον κ. Μπιρμπίλη Ιωάννη, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας, στα Φηρά Θήρας και στο τηλ. : 22860-25393 / 4 και fax: 22860-25898 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5086