Σύστημα διαχείρισης και τηλεποπτείας υδρευτικού δικτύου Δήμου Θήρας

AΔΑ: ΨΤΩ5ΟΕΨΠ-ΚΡ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ

Θήρα, 25/042019

Αρ. Πρωτ.: 1062/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.719.530,04 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ

Προκηρύσσει

1. Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 3.719.530,04 € και κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), 32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης).

2. Ο αναθέτων φορέας είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας με στοιχεία επικοινωνίας:

Οδός: Πλ. Σαρπάκη

Ταχ.Κωδ.: 84700 Φηρά

Τηλ.: 2286025393

Telefax: 2286025898

E-mail
: deyathira@otenet.gr

Πληροφορίες: κ. Ν. ΜΑΪΝΑΣ

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.deyathira.gr.

4. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) .

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 03/06/2019 και ώρα 22:00μ.μ.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 07/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.μ.

5. Συνοπτικά αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, ποσοτικής - ποιοτικής διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία του εσωτερικού και του εξωτερικού υδραγωγείου της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας.

Γενικά, ο βασικός σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, όταν ολοκληρωθούν όλες οι φάσεις της προμήθειας, είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης σε Κέντρο Ελέγχου και η συνολική επεξεργασία τους. Σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης Υδατικών Πόρων και την ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού θα οδηγήσει, μέσω κατάλληλου λογισμικού στην άμεση σφαιρική παρουσίαση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού την παρακολούθηση της ποιότητας νερού και στην δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους. Ακολούθως και μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία στην κατάστρωση καθημερινού πλάνου οι μηχανικοί θα επιτύχουν την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Θήρας.

6. Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών (βλέπε Παραρτήματα IV και VI αντίστοιχα).

7. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

8. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€).

9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (συμπεριλαμβανομένου της 2-μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας).

10. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (59.993,00 €) που αντιστοιχεί στρογγυλοποιημένα στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον Φ.Π.Α..

11. Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της προμήθειας.

12. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

13. Γλώσσα σύνταξης προσφοράς: Ελληνική

14. Προδικαστική Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

15. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

16. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι ως προς το επιλέξιμο τμήμα ύψους δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ένα ευρώ (2.999.621,00 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% (719.909,04 €) ο οποίος δεν είναι επιλέξιμος αλλά χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, ήτοι συνολικά συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (3.719.530,04 €).

17. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :

—Να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2015, 2016 και 2017) τουλάχιστον ίσο με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (στρογγυλοποιημένα) χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή 3.000.000,00 ευρώ.

—Να μην έχουν για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2015, 2016 και 2017) περισσότερες από μία φορά, αρνητικό αποτέλεσμα του ισολογισμού (καθαρό αποτέλεσμα χρήσης προ Φόρων).

18. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ο προσφέρων οικονομικός φορέας απαιτείται να έχει βεβαιωμένη εμπειρία σε σχετικά πεδία εφαρμογής δικτύων τηλεμετρίας – τηλελέγχου και μετρήσεων. Ως σχετικά πεδία εφαρμογής ορίζονται δίκτυα ή/και αντλιοστάσια ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού ή λυμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2.2.6 της διακήρυξης.

19. Οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται και να διαθέτουν σε ισχύ :

—Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο) για τη διαχείριση ποιότητας,

—Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 (ή ισοδύναμο) για τη Περιβαλλοντική διαχείριση

—Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 (ή ισοδύναμο) για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας,

20. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα στις Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη στις παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 22-04-2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έλαβε Συστημικό αριθμό 2019/S 081-194096 και δημοσιεύθηκε στις 25/04/2019.

21. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια diavgeia.gov.gr.

22. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site της ΔΕΥΑ https://www.deyathira.gr/

Θήρα

Ο Πρόεδρος

του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ

Μηνάς Καφιέρης

Αριθμός Φύλλου: 
5115