Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για τα έτη 2019-2020

  • Πέμπτη, 2 Μαΐου, 2019 - 13:16

AΔΑ: ΨΚΨΤΩΚΚ-4Γ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 30-04-2019

Αρ. Πρωτ.: -3991-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου & μεταφορικών μέσων για τα έτη 2019 – 2020

Κωδικός NUTS έδρας αναθέτουσας Αρχής: EL 422

Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης της σύμβασης: EL422

CPV: [60181000-0]-Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό;[60182000-7]-Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό;[60183000-4]-Ενοικίαση μικρών φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό

Ο Δήμαρχος Μυκόνου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.973.966,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με το κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου & μεταφορικών μέσων για τα έτη 2019 – 2020» σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη (2) από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Μυκόνου. Η προμήθεια προϋπολογισμού 2.973.966,40 € με Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6233.0002 προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2019-2020 ενώ σε περίπτωση που η σύμβαση ξεκινήσει μέσα στο 2019 θα επιβαρύνει και τον Προϋπολογισμό του 2021.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

—Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα ΕΕ: 19/04/2019

—Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 25/04/2019

—Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 25/04/2019 και ώρα 13:00.

—Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24 /05/2019 και ώρα 13:00.

—Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μυκόνου, αποκομιδής απορριμμάτων, ειδικούς καθαρισμούς (Αναλυτική Περιγραφή στην 02/2019 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των προς προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, ήτοι σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (23.983,60 €).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα Προκήρυξη Σύμβασης απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκειμένου να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr,

Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τοπικό Τύπο.

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρείται επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.mykonos.gr

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις που γίνονται στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βαρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο - προμηθευτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

γ) Περαιτέρω πληροφορίες, πλήρης και απεριόριστη χρήση των τευχών της σύμβασης είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr καθώς και από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.mykonos.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.mykonos.gr απ’ όπου μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το αργότερο εντός έξι ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5116