Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πάρου

  • Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2019 - 11:14

ΑΔΑ: 6Ξ22ΩΞΓ-ΣΙΠ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. πρωτ. 6525

Πάρος 08/05/2019

Θέμα: Δημοσίευση (1) μίας Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πάρου».

Αρ. Διακήρυξης: 22/2019

Ο Δήμος Πάρου διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πάρου», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 69.474,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Για την ΟΜΑΔΑ Β’: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, για την ΟΜΑΔΑ Γ’: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, για την ΟΜΑΔΑ Δ’: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ’: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ και για την ΟΜΑΔΑ Η’: ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής υπολογίζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας).

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο των προϋπολογισθέντων ειδών της υπ’ αριθμ. 22/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης, είτε για μεμονωμένες ομάδες ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για επιμέρους είδη μιας ομάδας.

Η χρηματοδότηση γίνεται από πόρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πάρου. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται το ένα έτος. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πάρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, στην Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 844 00, την 24/05/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 24-05-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 844 00). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου, αρμόδια υπάλληλος κα Ραγκούση Μαρία τηλ. 2284360107, fax: 22840-22078 email: mragousi@paros.gr), το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται ανωτέρω.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στην περίπτωση όμως που επιλεγεί ως ανάδοχος εκτέλεσης της προμήθειας θα πρέπει να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, κοινοπραξία με σκοπό την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν το δικαίωμα προμήθειας ειδών όμοια με αυτά που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 22/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην αναλυτική Διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής, τα οποία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου http://www.paros.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση. Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2284360146, fax: 22840-23536, αρμόδιος υπάλληλος κος Μωραϊτίδης Ιωάννης στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Πάρου, διεύθυνση Παροικία Τ.Κ. 844 00 Πάρος και στο email: moraitidis@paros.gr.

Ο Δήμαρχος Πάρου

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Αριθμός Φύλλου: 
5122