Μίσθωση ακινήτου για αποθήκη τροφίμων και ειδών της Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων

  • Τρίτη, 14 Μαΐου, 2019 - 09:29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.

ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ερμούπολη, 10-05-2019

Αριθμ. Πρωτ. οικ. 368

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αρ. Διακήρυξης : 367/2019

Η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, βάσει της υπ’ αριθ. 204/2019 Απόφασής της, διακηρύττει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων, για αποθήκη τροφίμων και ειδών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΤΕΒΑ, στη νήσο Σύρο και Νάξο, με γραπτές προσφορές, και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει: α) Τα ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται στο νησί της Σύρου και Νάξου αντίστοιχα, κατά προτίμηση στις Δημοτικές Κοινότητες Ερμούπολης και Νάξου αντίστοιχα, με δρόμο προσβάσιμο για τα οχήματα (φορτηγά – νταλίκες) παράδοσης – διανομής τροφίμων και με κατάλληλη είσοδο για πέρασμα μηχανοκίνητου φορτωτή(κλαρκ). β) να έχει συνολικό ενιαίο χώρο έως εμβαδόν 80 m2, γ) να είναι αποπερατωμένο δ) να είναι απολύτως νόμιμο και να έχει χρήση αποθήκης σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική αδειοδότησή του. Εάν το ακίνητο έχει αδειοδοτηθεί για άλλη χρήση, γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή του στη δημοπρασία υπό την προϋπόθεση ότι ο προσφέρων υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωσή του Ν.1599/1986, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.8 της Διακήρυξης με την οποία δηλώνει ότι: θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες αλλαγής χρήσης με ευθύνη του και με δαπάνες του εντός 5 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης, ε) να συμφωνεί πλήρως με τους όρους και προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείμενο της Διακήρυξης.

Οι προσφορές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα κατατίθενται, όπως ορίζεται στην Διακήρυξη, στην Δ/νση Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων, στην διεύθυνση : Πλ. Παπάγου 34, Ερμούπολη, Σύρος, Τ.Κ 84100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι την 03-06-2019 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση υποβολής Προσφοράς ταχυδρομικώς, η αποστολή γίνεται με συστημένη επιστολή και πρέπει να περιέλθει στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας (γεγονός που αποδεικνύεται με βέβαιη ημερομηνία).

Κατατίθεται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού διακοσίων ευρώ (250,00 €), η οποία θα εκδοθεί από Πιστωτικό Ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Γίνεται αποδεκτή η κατ’ αντιστοιχία των ανωτέρω κατάθεση Γραμματίου Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) μηνών. Η Εγγυητική Επιστολή θα καταπέσει σε βάρος εκείνου ο οποίος, καλούμενος μετά το τέλος της δημοπρασίας και την κατακύρωσή της να υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης, δεν θα ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας ή ακόμη και σε βάρος εκείνου ο οποίος έχει καταθέσει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία κατά την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.

Η μίσθωση θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης. Η Περιφέρεια δικαιούται να λύει μονομερώς την Σύμβαση Μίσθωσης : λόγω μεταφοράς της στεγαζόμενης στο μίσθιο Υπηρεσίας σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ή σε ακίνητο η χρήση του οποίου της παραχωρήθηκε δωρεάν ή κατάργησης της στεγαζόμενης Υπηρεσίας ή επέκτασής της κατά τρόπο ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της ή να εγκαταστήσει στο μίσθιο Υπηρεσία διαφορετική εκείνης της οποίας η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, καθώς και να παρατείνει την μίσθωση για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ.242/1996 (άρθρα 19, 20 και 21). Οι προαναφερθέντες όροι περιλαμβάνονται και στην Διακήρυξη.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, στα τηλέφωνα 22810-76775 (fax : 22810 – 76774) καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.pnai.gov.gr (διαδρομή: ‘’ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ’’).

Ταξινόμηση κατά σχετικό κωδικό CPV 70200000-3 : Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5123