Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης

  • Παρασκευή, 31 Μαΐου, 2019 - 15:14

ΑΔΑ: ΨΒΣΣΩΗΟ-ΖΚΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Σύρος 30/05/2019

Αρ. Πρωτ. 11064

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών»

Ο Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, προϋπολογισμού 192.491,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Σύρου – Ερμούπολης,Πλατεία Μιαούλη 1-84100,Σύρος,

Τηλ.: 2281361008,Telefax: 2281085475,E-mail: p.koumoutsakou@syros-ermoupolis.gr

Ιστοσελίδα: http://www.syros-ermoupolis.gr/

Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου μέσω της διαδικτυακής πύλης με συστημικό αριθμό 73717 και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης http://www.syros-ermoupolis.gr/.

3. Κωδικοί CPV, Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης, Χρηματοδότηση:

CPV: 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθειας και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 61.7135.002 του προϋπολογισμού του Δήμου ετών 2019. Σχετική η υπ’ αριθ. 863 ανάληψη υποχρέωσης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία συνοδεύει την διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο “Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας” με ποσό 200.000,00 €.

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας-Διάρκεια σύμβασης: Η παράδοση του προϊόντων θα γίνει στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης στους χώρους εγκατάστασης των προς προμήθεια ειδών.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για τέσσερις (4) μήνες,

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς επίσης συνεργατισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

7. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής-ποιότητας.

8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 30/05/2019 και η ώρα έναρξης 14:00μμ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 14/06/2019 και η ώρα λήξης 15:00μμ.

Κάθε διαγωνιζόμενος επί ποινή αποκλεισμού οφείλει να καταθέσει αντιπροσωπευτικά δείγματα:Στύλου, παταριού και δαπέδου το αργότερο (4) τέσσερις ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δηλαδή έως 11/06/2019.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Προδικαστικές προσφυγές:

Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

12. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό:σε ποσοστό 2% (πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις) επί της συνολικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Οι δαπάνες του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβληθούν σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5137