Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας Λιμένα Τήνου

  • Τρίτη, 4 Ιουνίου, 2019 - 12:45
  • /   Eνημέρωση: 11 Ιουν. 2019 - 11:46
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

ΑΔΑ: ΨΞ0ΓΟΡ07-ΙΦΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Τήνος, 3 Ιουνίου 2019

Αρ. Πρωτ. 1032

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας Λιμένα Τήνου» προϋπολογισμού 67.704,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ Ο.Τ.Α.

Οδός: Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος

Ταχ.Κωδ.: 84 200

Τηλ.:2283023754

Telefax:2283023752

E-mail:edesipri@1331.syzefxis.gov.gr

Ιστοσελίδα: http://portoftinosandros.webnode.gr

Κωδικός NUTS: 3

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://portoftinosandros.webnode.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφεία του ΔΛΤΤ-Α κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Κωδικός CPV: 90611000-3: «Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού» 90511000-2 «Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων»

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: 3

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Οι εργασίες οδοκαθαρισμού αφορούν τη χερσαία ζώνη Λιμένα Τήνου με συνολική έκταση περίπου 50.000τμ. Πιο συγκεκριμένα οι χώροι οδοκαθαρισμού εκτείνονται από τον πέτρινο Λιμενοβραχίονα περιοχής «ΒΙΝΤΖΙ» έως τον Εξωτερικό Λιμένα Τήνου και συμπεριλαμβάνουν τους κοινόχρηστους χώρους από την οικοδομική γραμμή έως τη θάλασσα.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας: 9 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του ΔΛΤΤ-Α στην οδό Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος 84200 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 14 Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 12:00μμ και η ώρα λήξης 12:30μμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα την ορισθείσα ημερομηνία, η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 21/06/2019 την ίδια ώρα και μέρα στα γραφεία του ΔΛΤΤ-Α ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν Ογδόντα (180) ημέρες

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6117.0006 «Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριότητα Λιμένα Τήνου» του προϋπολογισμού 2019 του ΔΛΤΤ-Α.

Σχετική η ΑΑΥ/86/2019 (ΑΔΑ:ΩΚΕΟΟΡ07-54Ν).

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του ΔΣ του ΔΛΤΤ-Α. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του ΔΛΤΤ-Α ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ (Ν. 4469/2017) με δαπάνη που βαρύνει τον ανάδοχο αφού αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010.

Το συνολικό κείμενο της 2/2019 διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της, (ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς, Σχέδιο Σύμβασης και Υπόδειγμα Εγγυητικής) θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα αναρτηθεί και:

1.στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου http://portoftinosandros.webnode.gr/

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου Τήνου www.dimostinou.eu

3. στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΛΤΤ-Α.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου

Ιωάννης Α. Σιώτος

Δήμαρχος Τήνου

Αριθμός Φύλλου: 
5139