Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος

  • Τετάρτη, 5 Ιουνίου, 2019 - 13:20
  • /   Eνημέρωση: 11 Ιουν. 2019 - 11:42
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

ΠEPIΦEPEIA NOTIOY

AIΓAIOY

ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH EΣΩTEPIKHΣ ΛEITOYPΓIAΣ

ΔIEYΘYNΣH ΔIOIKHΣHΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

TMHMA ΣYΛΛOΓIKΩN

OPΓANΩN ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Eρμούπολη: 14-5-2019

Aριθ.πρωτ.: 63767/5122

 

ANAKOINΩΣH

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου εστάλη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 25587/13-5-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΠ1ΟΡ1Ι-5ΛΩ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου - Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Δ/νση Περιβάλλοντος & Xωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου - Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού με θέμα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος σε γήπεδο έκτασης 4.184,4 τ.μ., στη θέση ΛΑΓΚΑΔΕΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ Δήμου Θήρας, νήσου Θήρας Νομού Κυκλάδων, ιδιοκτησίας Κοινωνία Αστικού Δικαίου κληρονόμοι Βάλβη Νικολάου».

Η μονάδα παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος εντάσσεται στην ομάδα 9η Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις, Υποκατηγορία Α2 στο είδος έργου α/α 125 «Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος» σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012).

Επίσης αντιστοιχείται σε βαθμό όχλησης α/α 132, κωδικός 23.63 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 3137/191/Φ.15/2012 (Β’ 1048).

Φορέας του έργου είναι η επιχείρηση ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΒΑΛΒΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση της ανωτέρω απόφασης να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

 

Ο ΠPOEΔPOΣ

TOY ΠEPIΦEPEIAKOY ΣYMBOYΛIOY

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5140