Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζία Δήμου Κέας

  • Πέμπτη, 6 Ιουνίου, 2019 - 12:12
  • /   Eνημέρωση: 11 Ιουν. 2019 - 11:39
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

ΑΔΑ:ΨΛΠΘΩΕΔ-1ΣΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 2346/31.05.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΤΖΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

(Δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο)

Ο Δήμαρχος Κέας

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΤΖΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 35.168,88 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την 27 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 21η Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνόλου της Προϋπολογισθείσας Δαπάνης για το οποίο κατατίθεται προσφορά, χωρίς Φ.Π.Α.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς-χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Κέα, 31/05/2019

Ο Δήμαρχος Κέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Αριθμός Φύλλου: 
5141