Καθαρισμός Χερσαίας Ζώνης Κορησσίας - Γιαλισκαρίου Βουρκαρίου Δήμου Κέας

  • Δευτέρα, 10 Ιουνίου, 2019 - 13:53
  • /   Eνημέρωση: 11 Ιουν. 2019 - 11:34
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

AΔΑ: 6ΠΓΛΩΕΔ-27Ζ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Αρ. Πρωτ: 2475/05-06-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “Καθαρισμός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου Βουρκαρίου Δήμου Κέας για το έτος 2019-2020”

Ο Δήμαρχος Κέας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “Καθαρισμός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου Βουρκαρίου Δήμου Κέας για το έτος 2019-2020”, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 15.970,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ισχύος ενός (1) έτους, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 18η Ιουνίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. στο κτίριο του Δήμου Κέας, στην Ιουλίδα Κέας, Τ.Κ. 84002. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Αυτοτελές τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 14:30.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των εργασιών της υπηρεσίας.

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων πληροφοριών υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

Κέα, 05/06/2019

Ο Δήμαρχος Κέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 

Αριθμός Φύλλου: 
5143