Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία του Δεματοποιητή του Δήμου Μήλου

  • Δευτέρα, 10 Ιουνίου, 2019 - 13:50
  • /   Eνημέρωση: 11 Ιουν. 2019 - 11:35
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΨΟ3ΗΩΚΩ-ΣΔ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3480

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O ∆ήμαρχος Mήλου

∆ιακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία του Δεματοποιητή του Δήμου Μήλου για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ,

προϋπολογισμού 47.988,00 € (σαράντα επτά εννιακόσια ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» για τις αντίστοιχες ανάγκες του ∆ήμου, όπως προδιαγράφεται στη με αρ. 10/2019 μελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Μήλου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α’/0808-2016).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτά αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 19/06/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο κτίριο του Δήμου Μήλου στο ισόγειο, στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου, επί της επαρχιακής οδού Aδάμαντα - Πλάκας, Τ.Κ. 84800, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις

προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του ∆ήμου Μήλου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση στο Γραφείο Προμηθειών, Μαρία Κολιαράκη, Ισόγειο, οικονομικής Υπηρεσίας, τηλ. 2287360108, fax 2287023374, Τ. Κ. 84800, email: mkoliaraki@milos.gr. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Μήλου www.milos.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5143