Προμήθεια Χημικών Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Νάξου & ΜΚ

  • Δευτέρα, 10 Ιουνίου, 2019 - 13:45
  • /   Eνημέρωση: 11 Ιουν. 2019 - 11:36
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Κ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νάξος 04/06/2019

Αρ. Πρωτ.: 8868

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Χημικών υλικών Υδρευσης – Αποχέτευσης», συνολικού προϋπολογισμού 206.441,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, NUTS: 422, Τηλ.2285360126, Πληροφορίες: Δημήτριος Μανωλάς.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, Χημικών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Η Προμήθεια των Χημικών υλικών για τις απαιτούμενες για τα αντλιοστάσια Ύδρευσης και αποχέτευσής αλλά και για την αφαλάτωση.

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης.

Διενέργεια διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αύξων αριθμός Συστήματος: 75359.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 07/06/2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25η του μηνός Ιουνίου 2019 και ώρα 23:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Εγγυητική Επιστολή: Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) χωρίς ΦΠΑ, ανά τμήμα των ζητούμενων ειδών.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου των οικονομικών ετών 2019 & 2020 και 2021 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, τον

Α) ΚΑ: 25-6633.008, με το ποσό των 24.273,00 μαζί με το ΦΠΑ ευρώ για το έτος 2019.

Β) ΚΑ: 25-6633.008, με το ποσό των 45.849,00 μαζί με το ΦΠΑ. ευρώ για το έτος 2020.

Γ) ΚΑ: 25-6633.008, με το ποσό των 45.849,00 μαζί με το ΦΠΑ ευρώ για το έτος 2021.

Α) ΚΑ: 25-6633.010, με το ποσό των 22840,80 μαζί με το Φ.ΠΑ ευρώ για το έτος 2019.

Β) ΚΑ: 25-6633.010, με το ποσό των 33.814,80 μαζί με το ΦΠΑ ευρώ για το έτος 2020.

Γ) ΚΑ: 25-6633.010, με το ποσό των 33.814,80 μαζί με το ΦΠΑ ευρώ για το έτος 2021.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.e-naxos.eu.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ισότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑΜ.

Η Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑΜ καθώς και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑ, επίσης στον ιστότοπο του Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων.

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Αριθμός Φύλλου: 
5143