Καθαριότητα γραφείων και χώρων αρμοδιότητας των περιφερειακών ενοτήτων Σύρου-Άνδρου-Θήρας-Κέας-Κύθνου-Μήλου-Νάξου-Πάρου και Τήνου

19PROC005087798

2019-06-10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αρ. Διακήρυξης : 62597/5067/2019

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την υπ’ αριθμό 304/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό, με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), για την ‘’ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ’’, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην Διακήρυξη.

Ο προϋπολογισμός της Παροχής Υπηρεσίας ανέρχεται σε διακόσιες τρεις χιλιάδες εκατόν δεκαπέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 203.115,35 €) με ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης ποσού 40.623,07 €) και χωρίζεται στα παρακάτω διακριτά Τμήματα :

ΤΜΗΜΑ 1 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ 3 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 4 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ 5 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ 6 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

ΤΜΗΜΑ 7 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ 8 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ

Ταξινόμηση κατά σχετικό κωδικό CPV : 90911200-8 – Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων.

Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή και περισσότερα Τμήματα, ενώ δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ενιαίες προσφορές για περισσότερα από ένα Τμήματα μαζί ή προσφορές για μέρος υπηρεσιών Τμήματος. Δεν γίνονται επίσης δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά προσφορά στην ως άνω διαδικτυακή πύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών (Π1/2390/21-10-2013 ΦΕΚ Β’2677/2013 Υπουργική Απόφαση). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr στις 10-06-2019. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα http://www.pnai.gov.gr της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (διαδρομή: ‘’ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ’’).

Πληροφορίες τηλ. : 22813–61519/61532, fax : 22810–88877. Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο   http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ. 4, του άρθρου 2 του Ν.3861/2010). Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 12-6-2019 και ώρα 08:00’’ και καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών η 28-6-2019 και ώρα : 17:00’. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί στις 2-7-2019 και ώρα 13:00’, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Έντυπα στοιχεία των προσφορών θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών - Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη Σύρου, Κυκλάδες, Τ.Κ. 84100. Δικαιούμενοι συμμετοχής (προσφέροντες) και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης ή β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού το οποίο αντιστοιχεί στο 2 % του προϋπολογισμού κάθε Τμήματος, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε Τμήμα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της Διακήρυξης. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 - 2020 και θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) – Κατηγορία : Αμοιβές για Δαπάνες Καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα), ΚΑΕ : 0875.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5144