Γενική Επισκευή και Συντήρηση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ν. Ίου

ΑΔΑ: 6Ο6ΥΟΡ5Π-ΝΑΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ

Αριθμ. πρωτ.: 629

ΙΟΣ, 10/06/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. ΙΟΥ

Επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου- Ταχυδρομική Δ/νση: Χώρα Ίου ΤΚ 84001 Τηλ. 2286092610, Telefax: 2286092592 E-mail: limenikotameioiou@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες: Αν. Ναυπλιώτης: 2286360416

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ίος, Κυκλάδων, Ελλάδα.

Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προβάδισμα, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου στην διεύθυνση http://limenikotameioiou.gr/.

CPV: [45241000-8 Κατασκευαστικές Εργασίες για Λιμάνια]

Σύντομη Περιγραφή:

—Για την οριστική επισκευή της ράμπας πρόσδεσης του νέου λιμένα Ίου,

—Επίστρωση οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C20/25,

—Επεξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων 680 m2 με επίπαση σκληρυντικού υλικού

—Στην αίθουσα αναμονής επιβατών η επισκευή συντήρηση αντικατάσταση κουφωμάτων και οι χρωματισμοί του κτιρίου και των κουφωμάτων,

—Προβλέπεται η αντικατάσταση των πλακών δαπέδου των πεζοδρομίων με νέες πλάκες αντιολισθητικές και η δημιουργία διαδρόμου ΑΜΕΑ, με ταυτόχρονη διαπλάτυνση τους. Επίσης θα γίνει αποκατάσταση του ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος παράλληλα των πεζοδρομίων.

Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 94.999,62 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ι νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Λιμενικών, Οικοδομικών και Η/Μ Α1ης Τάξης και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I και ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ την παρούσα παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται και η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης.

—Κριτήρια Επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης τους σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στη διακήρυξη

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.532,25 ΕΥΡΩ .

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται κατωτέρω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα τριών (3)μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται ημέρα Πέμπτη 27/06/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ημέρα Τρίτη 02/07/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984

Χρηματοδότηση: ΠΔΕ 2018.

Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση των όρων διακήρυξης του δημοπρατούμενου έργου έγινε με την υπ’ αριθμό 79/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθούν επίσης από το Διοικητικό Συμβούλίο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στον Τύπο σύμφωνα με το Νόμο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού

Λιμενικού Ταμείου Ίου

Μιχαήλ Πετρόπουλος

Αριθμός Φύλλου: 
5145