Εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Τήνου, στην οδό Γ. Γάφου Τήνου

  • Δευτέρα, 1 Ιουλίου, 2019 - 15:40

ΑΔΑ: 634ΧΩΗ6-Δ09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Τήνος, 26 Ιουνίου 2019

Α.Π.: 6026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Τήνου ανακοινώνει ότι στις 9 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση τριετούς διάρκειας ενός καταστήματος ισογείου ορόφου, επιφανείας 2 τ.μ., που βρίσκεται στην πόλη της Τήνου, στην οδό Γ. Γάφου, κάτωθι της κλίμακας (σκάλας) του παλαιού Δημαρχείου. Σε περίπτωση που δεν παρουσιασθεί πλειοδότης κατά την ανωτέρω δημοπρασία, αυτή θα επαναληφθεί στις 24 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο.

Ως κατώτατο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας) ορίζεται το ποσό των 70,00 € μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έναρξη της δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της σχετικής διακήρυξης, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές στο Γραφείο του Δήμου Τήνου στην πόλη της Τήνου, οδός Ευαγγελιστρίας 72, ΤΚ 84200, Τηλ.: 2283360136 (Πληροφορίες: Δημήτρης Καλογεράκης), απ’ όπου μπορούν να πληροφορηθούν αναλυτικά για τους όρους της διακήρυξης (Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Τήνου: 39/18-04-2019, ΑΔΑ: 69ΤΞΩΗ6-ΠΔΡ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΣΙΩΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ

Αριθμός Φύλλου: 
5157