Συντήρηση και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων

ΑΔΑ: 6Ψ4ΓΩΚΚ-4Μ9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 28/06/2019

Αριθ. Πρωτ: -6086-

Κωδικός NUTS έδρας αναθέτουσας Αρχής: EL 422

Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης της σύμβασης: EL422

CPV: [98314000-7]-Υπηρεσίες χρωματισμού, [50000000-5]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ

“Συντήρηση και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων”

Ο Δήμαρχος Μυκόνου, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 54/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η υπηρεσία αφορά στην Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Μυκόνου όπως αναλυτικά περιγράφεται στη μελέτη της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα οι επιφάνειες των Σχολικών κτιρίων που θα συντηρηθούν σύμφωνα με τη μελέτη αφορούν τα σχολεία:

1.1ο Νηπιαγωγείο Μυκόνου και 3ο Νηπιαγωγείο Μυκόνου

2. Νηπιαγωγείο Μαραθιού

3. Νηπιαγωγείο Φτελιάς (Σκυλάμπελα)

4.Νηπιαγωγείο Άνω Μεράς

5. 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου & 2ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου (Λάκκα)

6. Δημοτικό Σχολείο Άνω Μεράς

7.Δημοτικό Σχολείο Πετεινάρου

8. Γυμνάσιο Μυκόνου (Βρύση)

9.Λύκειο Πετεινάρου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 188.852,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 152.300,00, ΦΠΑ : €36.552,00).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

—ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 02/07/2019

—ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/07/2019 και ώρα 08:00.

—ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16/07/2019 και ώρα 15:00.

—ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00 πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που έχουν τα εχέγγυα, την αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες για την καλή εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στη μελέτη της υπηρεσίας, και είναι εγγεγραμμένα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό, στο Τεχνικό ή άλλο Επιμελητήριο Ελλάδας είτε σε άλλο αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο ή είναι εργολήπτες Δημοσίων Έργων. Ειδικότερα οι εργολήπτες Δημοσίων έργων πρέπει να εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη ΓΓΔΕ (ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ) για έργα Οικοδομικά με τάξη πτυχίου Α2, και άνω ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών

και που είναι εγκατεστημένοι σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των 3.046,00 ευρώ.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς.

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.mykonos.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση αυτών.

Παροχή Διευκρινίσεων:

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 8 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Μυκόνου και θα δημοσιευθεί και στον Τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.ΚΟΥΚΑΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5158