Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας (μετά από άγονο αποτέλεσμα στη διαδικασία του διαγωνισμού) για την μίσθωση χώρου για χρήση ως χώρου στάθμευσης (Parking) στην Κορησσία Κέας

AΔΑ: ΩΞ61ΩΕΔ-Θ86

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Κέα, 2/7/2019

Αρ.Πρωτ.:3019

Περίληψη διακήρυξης

δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου για χρήση ως χώρου στάθμευσης (Parking) στην Κορησσία Κέας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων (Parking) στην Κορησσία, που θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, σύμφωνα με το Π.Δ 270/81

Κάθε προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:

—να βρίσκεται πλησίον οικισμού στην Κορησσία και όχι μακρύτερα από 500μ από τα όρια αυτού.

—να έχει ενιαία έκταση ίση ή μεγαλύτερη των 3500 τετραγωνικών μέτρων

—να έχει άμεση πρόσβαση στο επαρχιακό ή δημοτικό οδικό δίκτυο

—να βρίσκεται σε ακτίνα έως 350 μέτρα από το λιμάνι της Κορησσίας (Μνημείο Ηρώων),

—να είναι επίπεδο και η μορφολογία του να επιτρέπει την προβλεπόμενη χρήση από επιβατικά οχήματα κάθε τύπου.

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως της διακήρυξης.

{Oι προσφορές ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης ήτοι από τις Ιουλίου 2019}

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων Δήμου Κέας, ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας, Διεύθυνση Ιουλίδα, Τηλέφωνο 22883 60000, FAX 22880 22011. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 

 

 

 

Αριθμός Φύλλου: 
5159