Αύξηση δυναμικότητας και εσδυγχρονισμός του ΒΙΟΚΑ Ερμούπολης Σύρου

ΑΔΑ: Ψ7ΣΞ465Δ2Θ-5ΥΡ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ

Αρ. Πρωτ. 09/Γ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 235 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 – Α’ 147)

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη

προσφορά με βάση την τιμή

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ» (CPV: 71320000-7 & 45252127-4)

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα χιλίδες ευρώ (1.450.000 €) με αναθεώρηση, και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 1.021.000 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.): 183.780 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156, παρ. 3.α, Ν. 4412/2016. 180.717 €

Μελέτη Εφαρμογής: 60.000 €

Αναθεώρηση: 4.503 €

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος δε θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα deyasyrou.gr.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31η Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ. και υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 22/07/2019 η ΔΕΥΑΣ παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 26/07/2019.

1. Η ηλεκτρονική δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 06/08/2019, ημέρα Τρίτη, στις 11.00 π.μ., στα γραφεία της της ΔΕΥΑΣ οδός Θυμάτων Σπερχειού 16, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 50 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95, παρ.2.α του Ν.4412/2016.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

2. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται έργα στις κατηγορίες ‘’ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΕΡΓΑ Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων’’ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 23.4 του άρθρου 23 της Διακήρυξης.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3,4 και 5 του άρθρου 254 και της παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1.α του άρθρου 302 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (29.000,00 €)

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι τις 30/09/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δέκα τριών (13) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών..

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.3, Ν.4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.3 του ν 4412/2016.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι 15% επί της αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν 4412/16.

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο.

4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 02.07.2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.της ΔΕΥΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ι. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5161