Απαλλοτρίωση ακινήτων για τον Κρατικό Αερολιμένα Σύρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σχετικά με την κατάθεση και συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νομίμως από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, για τη πραγματοποίηση των εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, δυνάμει του άρθρου 7α του 2882/2001, σε ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί αναγκαστικά για την κατασκευή του έργου που κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας, με την υπ’ αριθμ. Δ25/οικ.6650/28.11.2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που έχει δημοσιευθεί νομίμως στο υπ’αριθμ.294/11.12.2018 ΦΕΚ (τεύχος Α.Α.Π.’), και ειδικότερα για «άρση εμποδίων του άκρου 36 διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα Σύρου “Δ.Βικέλας” του Δήμου Σύρου Ερμούπολης της Π.Ε. Σύρου»,

ΚΑΤΑ

Των φερομένων ιδιοκτητών των απαλλοτριουμένων, ήτοι:

1. του Ιωάννη Πρίντεζη του Μάρκου, κατοίκου Κουρουπίου Ερμούπολης Σύρου (αριθμός ιδιοκτησίας 10 και 11).

2. της Παναγιώτας Παραβάλου του Ευάγγελου, κατοίκου Ερμούπολης Σύρου (αριθμός ιδιοκτησίας 13).

3. του Ανδρέα Ρούσσου του Ιωσήφ, κατοίκου Βάρης Σύρου (αριθμός ιδιοκτησίας 8 και 9).

4. του Ιωάννη Ρούσσου του Ιωσήφ, κατοίκου Βάρης Σύρου (αριθμός ιδιοκτησίας 8 και 9).

5. της Αντωνίας Δρόσου του Ιωσήφ, κατοίκου Ερμούπολης Σύρου (αριθμός ιδιοκτησίας 8 και 9).

6. της Ιωάννας Πρίντεζη του Ιωσήφ, κατοίκου Ποσειδωνίας Σύρου (αριθμός ιδιοκτησίας 8 και 9).

7. της Αλοϊσίας – Γεωργίας Βαρθαλίτου το γένος Αντωνίου Καπέλλα, κατοίκου Βάρης Σύρου (αριθμός ιδιοκτησίας 1).

8. του Ιωάννη Δούναβη του Γεωργίου, κατοίκου Καματερού Αττικής (αριθμός ιδιοκτησίας 7).

9. της Μαρίας Ρούσσου του Γεωργίου, κατοίκου Ποσειδωνίας Σύρου (αριθμός ιδιοκτησίας 7).

10. της Ελισάβετ Χαλαβαζή το γένος Ιωάννη Ρούσσου, κατοίκου Ποσειδωνίας Ερμούπολης (αριθμός ιδιοκτησίας 6).

11. του Ιωάννη Χαλαβαζή του Δομένικου, κατοίκου Ερμούπολης Σύρου (αριθμός ιδιοκτησίας 6).

12. του Αλέξανδρου Χαλαβαζή του Δομένικου, κατοίκου Ερμούπολης (αριθμός ιδιοκτησίας 6).

Η απαλλοτριούμενη έκταση απεικονίζεται με κλίμακα 1:500 στο από Μαΐου 2016 κτηματολογικό διάγραμμα και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, τα οποία συντάχθηκαν από το Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, θεωρήθηκαν από τη Συμεοπούλου Αδαμαντία, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και εγκρίθηκαν με την οικ. 7316/261/22.1.2018 απόφαση.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού. Η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 165.032,19 ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα τις πιστώσεις του εναρίθμου έργου 2015ΣΕ07700005 της ΣΑΕ 077.

Με την υπ’ αριθμ. 10/2018 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 155, το έργο χαρακτηρίσθηκε ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών να προβεί στην κήρυξη απαλλοτριώσεων αυτού και στις προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 7α του ν. 2882/2001.

Ειδοποιούνται οι ως άνω φερόμενοι ως ιδιοκτήτες και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε ενώπιον του Εφετείου Αιγαίου την από 24.4.2019 (αριθμ.εκθ.καταθ.22/25.4.2019) αίτησή του, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 20.9.2019 (ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ.). Επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης τοιχοκολλήθηκε στο κατάστημα του Εφετείου Αιγαίου και στο κατάστημα του Δήμου Ερμούπολης-Σύρου. Με την αίτηση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο ζητά: α) Να καθορισθεί το εύλογο τμήμα της αποζημίωσης, που πρέπει - πριν την κατάληψη των ακινήτων - να παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε ποσοστό 70% της κατά το οικείο σύστημα προσδιοριζόμενης αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, άλλως επί της εκτιμώμενης αξίας αυτών κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης, η οποία αξία πλήρης (100%) είναι η εξής και κυμαίνεται για το έδαφος από 10 έως 11 ευρώ/τ.μ., για την ξερολιθιά 20 ευρώ το τρέχον μέτρο, για τα ερειπωμένα κτίσματα από 240 έως 500 ευρώ και για τις ελιές 25 ευρώ ανά δέντρο και β) να διαταχθεί η αποβολή των καθ’ ών και να επιτραπεί η πραγματοποίηση εργασιών επί όλων των απαλλοτριουμένων ακινήτων υπό την προϋπόθεση της παρακατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του καθορισθησόμενου εύλογου τμήματος της αποζημίωσης.

Ερμούπολη, 10.7.2019

Η Πληρεξούσια

του Ελληνικού Δημοσίου

Αικατερίνη Λάππα

Δικαστική Πληρεξουσία Ν.Σ.Κ.

Αριθμός Φύλλου: 
5166