Γήπεδο ποδοσφαίρου 11*11 "ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ" της ΤΚ Χαλκείου. Προμήθεια και Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο.

ΑΔΑ: 6ΛΞ0ΩΚΗ-6Α7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

ΚΑΙ Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νάξος: 04/07/2019

Αριθ. Πρωτ.: 11073

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 11*11 «ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ» ΤΗΣ ΤΚ ΧΑΛΚΕΙΟΥ προμηθεια και τοποθετηση συνθετικου χλοοταπητα στο γηπεδο ποδοσφαιρου νικοσ βλακοσ της τ.κ χαλκειου συνολικού προϋπολογισμού 153.152,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, NUTS: 422 , Τηλ.2285360118, Πληροφορίες: Ραβιόλου Ανδριανή .

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Αντικείμενο της σύμβασης: είναι η Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Nίκος Βλακός της Τκ Χαλκείου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης: ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 11*11 «ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ» ΤΗΣ ΤΚ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

Διενέργεια διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Αύξων αριθμός Συστήματος: 76614.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 04/07/2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26 του μηνός Ιουλίου 2019 και ώρα 23:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα .

Εγγυητική Επιστολή: Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) χωρίς ΦΠΑ, του προϋπολογισμού της προμήθειας.

Χρηματοδότηση: είναι από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 567, ΚΩΔ 2017ΕΠ56700002 αναγράφεται πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στον ΚΑ: 64-7336.004, με το ποσό των 153.152,40 μαζί με το Φ.ΠΑ ευρώ για το έτος 2019

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.e-naxos.eu.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ισότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑΜ 19PROC005222756 2019-07-04

Η Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr και καθώς και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, επίσης στον ιστότοπο του Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων. Επίσης Προκήρυξη θα αποσταλεί και στον Ελληνικό τύπο , τα έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Ν. Μαργαρίτης

Αριθμός Φύλλου: 
5166