αδειες ταξι

Έκδοση νέων αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων ή μετατροπή υφισταμένων

Από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνονται τα εξής:

Σε συνέχεια της αριθ.17494/1302/8-2-2019 (ΑΔΑ : 7ΧΜΠ7ΛΞ-ΟΓΧ) απόφασης Περιφερειάρχη με θέμα: «Καθορισμός του μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) –...