απολογισμός 2017

Κριτική και διαφωνίες

Τα χαμηλά ποσοστά υλοποίησης των στόχων και δη σε επίπεδο τεχνικών έργων στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου αποτέλεσαν την κύρια παρατήρηση της αντιπολίτευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης και της κατά πλειοψηφία έγκρισης του απολογισμού του 2017, στο όργανο της Οικονομικής Επιτροπής, το πρωί της...

Πεπραγμένα της ΔΕΥΑ Σύρου για το 2017

 

Δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, για την πολιτική, τις ενέργειες και τις δράσεις το προηγούμενου έτους, από την Δημοτική Αρχή, με την γνωστοποίηση των σχετικών στοιχείων να γίνεται για έκαστο τομέα ευθύνης και διοικητικής κατανομής, στους οποίους...