ΕΡΜΗΣ II

Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ σε Γαλησσά κι Αζόλιμνο

Εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση το έργο με τίτλο «Τουρισμός χωρίς εμπόδια για όλους», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», στον άξονα προτεραιότητας 3: «Πρόληψη κινδύνων και προστασία από φυσικές, τεχνολογικές και...