∆ίκτυα Ύδρευσης

∆ηµοπρατούνται τα ∆ίκτυα Ύδρευσης Εµπορείου Θήρας

Με ταχείς ρυθµούς συνεχίζεται η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και της αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπου η...