Αξιολόγηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

Άριστα στην ΑΕΝ Σύρου

  • Παρασκευή, 26 Ιουνίου, 2015 - 20:29

Η Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) - εξωτερικός Φορέας Πιστοποίησης - ΤUV AUSTRIA HELLAS, την 18-06- 2015. διενήργησε επιτόπια επίσκεψη στην ΑΕΝ/Σύρου με εξωτερικό αξιολογητή προκειμένου προσδιορισθεί ο βαθμός κατά τον οποίο το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διατηρείται, εφαρμόζεται αποτελεσματικά στο σύνολο των διεργασιών, αλλά και συμμορφώνεται, αφενός μεν με τις απαιτήσεις που έχουν καθιερωθεί από τη ΥΠΟΥΝΤ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ και έχουν περιγραφεί στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας, αφετέρου δε με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 9001:2008.

Στην εν λόγω επιθεώρηση διαπιστώθηκε η εξαιρετική, εν γένει, εικόνα της Σχολής Εμποροπλοιάρχων Σύρου για την εκπλήρωση των στόχων και του σκοπού της, την αρμονική ισορροπία και τα άριστα αποτελέσματα της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, το ισορροπημένο, καλά διαρθρωμένο και υψηλής ποιότητας πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, την αφοσίωση του διδακτικού προσωπικού στη διατήρηση και επαύξηση του επιπέδου ποιότητας της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και του προγράμματος σπουδών

Ταυτόχρονα επισημάνθηκαν οι πρωτοβουλίες, όπως η βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών (εργαστήρια, βιβλιοθήκη, πληροφορική υποστήριξη, δημιουργία ιστοσελίδας, υποδομή σύνδεσης με δίκτυο ΕΔΕΤ), οι οποίες δύνανται να συνεισφέρουν στην περαιτέρω αναβάθμιση του έργου της Σχολής

Η αξιολόγηση θα αποτελεί πλέον μία συνεχή διαδικασία και θα έχει στόχο τη διαρκή βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των σπουδαστών/στριων της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Σύρου και της εδραίωσης ενός Ακαδημαϊκού περιβάλλοντος αντάξιο της υψηλής αποστολής της Σχολής, ανταποκρινόμενου στις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις της Ελληνικής Ναυτιλίας & Εκπαίδευσης

Τέλος σημειώνεται ότι το σύνολο του στρατιωτικού, πολιτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής εργάστηκε συντονισμένα, με μεθοδικότητα, σχολαστικότητα και υπευθυνότητα, προκειμένου να υπάρξει ευόδωση των προσπαθειών και επιτυχία στον σκοπό της πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Διεθνείς Συμβάσεις και τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες.