Επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια για επιχειρηματίες καταλυμάτων

  • Κυριακή, 30 Ιουλίου, 2017 - 03:35

Η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων "Κυκλάδες" πτοτίεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1-30, σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ACADEMY SKILLS ΕΠΕ.

Τα σεμινάρια αναφέρονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

2. Διοίκηση τουριστικών καταλυμάτων, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

3. Επικοινωνία, συμπεριφορά, διαχείριση παραπόνων στο τουριστικό περιβάλλον, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

4. Η/Υ διαδικτυακό μάρκετινγκ, 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

5. Bartender - Servis( Ποιοτική Εστίαση – Εξυπηρέτηση) , 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

6. Αγγλική Ορολογία στην Εξυπηρέτηση Πελατών,  32  ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

7. Πρώτες Βοήθειες – Πρόληψη ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο , 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

8. Στέλεχος Υποστήριξης Δημοσίων Σχέσεων , 32 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε  πιστοποιημένες δομές  όπως ορίζει η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ .

Περιοχές υλοποίησης Σεμιναρίων :

Σύρο

Τήνο

Μύκονο

Πάρο

Νάξο

Σαντορίνη

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ "ΚΥΚΛΑΔΕΣ", οι οποίες έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά (0,24%) για το έτος 2016 και απασχολούν από 1-30 εργαζόμενους.

Στα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι) προερχόμενοι από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-30 άτομα :

ð      των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή

ð      των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή

ð      το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη

υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα παραπάνω κόστος καθώς οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται μέσω της εργοδοτικής εισφοράς που κατέβαλλαν και αποταμιεύτηκε στο λογαριασμό του ΛΑΕΚ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Φ/Α Ταυτότητας

2. Φ/Α Τραπεζικού Βιβλιαρίου

3. Φ/Α Νόμιμου Παραστατικού που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. 

*για τους εποχιακούς εργαζόμενους θα χρειαστεί πέρα των παραπάνω δικαιολογητικών να προσκομίσουν την «λύση σύμβασης εργασίας» της  προηγούμενης εργασιακής περιόδου , ή η σύμβαση εργασίας που έπεται της περιόδου της υλοποίησης της κατάρτισης  .

Σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε πρόγραμμα κατάρτισης ανεξάρτητοι εργαζόμενοι, μπορούν να προσκομίσουν:

• Βεβαίωση από το Εργατικό Κέντρο όπου θα αναγράφεται η ειδικότητα καθώς και η επιχείρηση στην  οποία απασχολούνται.

Υποβολή αιτήσεων: έως και 04 Σεπτεμβρίου 2017.

Πληροφορίες:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ "ΚΥΚΛΑΔΕΣ"

Μουράτη Ειρήνη  2105561671 εσωτ. 111 – κιν. 6981214579 .