Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δ.Κ. Επισκοπής Γωνιάς και Εμπορείου Θήρας

  • Πέμπτη, 24 Μαΐου, 2018 - 16:23

Με την 74/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κρίθηκε άγονο το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δ.Κ. Επισκοπής Γωνιάς (Καμάρι) και Εμπορείου Θήρας (Περίσσας – Περίβολου) έτους 2018, εφόσον δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του, ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς την τροποποίηση των όρων της υπ’ αρ.πρωτ.: 3959/27-04-2018 διακήρυξης του διαγωνισμού και της υπ’ αρ.πρωτ.: 3802/24-04-2018 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 32  του Ν.4412/16.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σας καλούμε να υποβάλλετε σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση καθώς και στην υπ’ αρ.πρωτ.: 3959/27-04-2018 επισυναπτόμενη διακήρυξη του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε όπου δεν υπήρξε συμμετοχή, προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τη μελέτη.