Δύο νέοι αντιδήμαρχοι, ένας εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, καθώς και διεύρυνση των ευθυνών του αντιδημάρχου Α. Κουκά, με αποφάσεις του Δημάρχου Μυκόνου

Αλλαγή στο... ρόστερ

  • Τρίτη, 12 Μαρτίου, 2019 - 06:17

Αλλαγές στη διοικητική ομάδα του Δήμου, διέταξε με πρόσφατες αποφάσεις του ο Δήμαρχος Μυκόνου, αναδιατάσσοντας την ευθύνη των αρμοδιοτήτων, στα στελέχη της δημοτικής αρχής, αλλά και σε άτομα εκτός αυτής.

Ανακατατάξεις στα πρόσωπα της δημοτικής αρχής και στα άτομα ευθύνης, έφεραν οι αποφάσεις του Δημάρχου Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνου Κουκά, ο οποίος όρισε δύο νέους Αντιδημάρχους, διεύρυνε τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου, κ. Αλέξανδρου Κουκά, ενώ ευθύνη Εντεταλμένου Συμβούλου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας έδωσε στον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, κ. Φραντζέσκο Βιγλιάρη, ο οποίος έχει ήδη γνωστοποιήσει, πως θα συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του νυν Δημάρχου, στις επερχόμενες εκλογές.

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας ο Μ. Ζουγανέλης.

Πιο αναλυτικά, στον νέο Αντιδήμαρχο, κ. Ζουγανέλη ο Δήμαρχος του μεταβιβάζει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τον ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών οδών, δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και την παρακολούθηση της υλοποίησης της συνεργασίας του Δήμου με το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).

- Τη χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου σε ζητήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, ρύθμισης της κυκλοφορίας, καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα την λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας.

- Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φαρμακείου.

- Την εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση, λειτουργία, συντήρηση, καθαριότητα κ.λπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων και της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών.

- Την προστασία του περιβάλλοντος, την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση και επέκταση των χώρων πρασίνου.

- Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων και θεμάτων που εκδίδονται από το Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού, το Γραφείο Προστασίας – Συντήρηση Περιβάλλοντος – Πρασίνου και το Γραφείο Φύλαξης κοινοχρήστων χώρων και Σχολικών Κτιρίων.

- Τον ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου.

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δε δικαιούται αντιμισθίας.

Ξανά σε θέση Αντιδημάρχου ο Μ. Ατζαμόγλου

Ο πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Μιλτιάδης Ατζαμόγλου του Κωνσταντίνου ορίζεται ως Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Τουρισμού και Ανάπτυξης, με το Δήμαρχο να του μεταβιβάζει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Την εποπτεία και την ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως και των υποχρεωτικών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα Διαύγεια, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

- Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης.

- Την εκπόνηση, την υλοποίηση και τη συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και συνεργασία με την Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου.

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δικαιούται αντιμισθίας.

Σημαντικές προσθήκες στις ευθύνες του Α. Κουκά

Στον κ. Αλέξανδρο Κουκά του Δημητρίου, Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Τεχνικών Έργων Δήμου Μυκόνου μεταβιβάζονται, μεταξύ άλλων, οι εξής αρμοδιότητες:

- Εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της λειτουργίας του τομέα καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Μυκόνου, ήτοι του χώρου ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ, της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων καθώς και της αποκομιδής των απορριμμάτων της νήσου Δήλου.

- Εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και ΧΥΤΑ και των συναφών θεμάτων για όλο το νησί.

- Εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την καλή κατάσταση και εύρυθμη λειτουργία του χώρου του ΧΥΤΑ καθώς και για την ασφάλεια του χώρου και της ευρύτερης περιοχής (ΧΑΔΑ), την λήψη πυροπροστασίας και πυρασφάλειας του χώρου.

- Μέριμνα, την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας για την παροχή μέτρων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους στον Τομέα ευθύνης του, καθώς και για την εφαρμογή των μέτρων προληπτικής ιατρικής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- Εποπτεία και ευθύνη για την εφαρμογή των προδιαγραφών λειτουργίας και των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Μυκόνου.

- Εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης για την αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μυκόνου καθώς και την εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.

- Μελέτη και εποπτεία της εκτέλεσης δημοτικών έργων Τεχνικής Υποδομής τοπικής σημασίας και την καταγραφή των αναγκών σε υποδομές του Δήμου.

- Ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία για τη συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου.

- Εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.

- Ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης των Δημοτικών κτιρίων.

- Ορθή λειτουργία και ασφάλεια των Δημοτικών Κτιρίων, την επιμέλεια για την εύρυθμη λειτουργία αυτών καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής αναγκών και ελέγχου υλικών των υπηρεσιών.

- Υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

- Εποπτεία και την ευθύνη επί όλων των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, το συντονισμό όλων των δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

- Ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ

Ευθύνη για Δημοτική Βιβλιοθήκη και Κοιμητήρια

Ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Βιγλιάρης, ορίζεται Εντεταλμένος Σύμβουλος Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και θα έχει την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως:

  • Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

  • - Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.

  • Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

  • Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη λειτουργία & καθαριότητα των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

  • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα.

  • Την υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, του Γραφείου Νεκροταφείου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

  • Την ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία για τη συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου και για τα δημοτικά έργα Τεχνικής Υποδομής την καταγραφή των αναγκών σε υποδομές του Δήμου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος θα συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους αρμόδιους κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα Αντιδημάρχους, με τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, τις Επιτροπές του Δήμου και τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες.

Ετικέτες: