Έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας στην Κύθνο, με συνολικό προϋπολογισμό 2.025.000 ευρώ

Με στόχο την ασφάλεια και την ευκολότερη πρόσβαση στις παραλίες

Η αγροτική οδοποιία και η ευκολότερη πρόσβαση στις παραλίες αποτελεί προτεραιότητα σε αρκετά από τα νησιά των Κυκλάδων. Σε αυτό το πλαίσιο και ο Δήμος Κύθνου, προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου για τα σημαντικά έργα βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Κύθνου, με συνολικό προϋπολογισμό 2.025.000 ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση των υφιστάμενων αγροτικών οδών μήκους 1.010μ. στις περιοχές Γαϊδουρόμαντρα - Σιμούσι και μήκους 5.080μ. στην περιοχή Κόμη του Δήμου Κύθνου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Προσφέρεται ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kythnos.gr). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Φεβρουαρίου 2024. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Σ. Γαρδέρης: "Εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, αναμένεται να προσφέρει πολλά και στους επισκέπτες του νησιού"

Ο δήμαρχος Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης μίλησε στην "Κοινή Γνώμη" για το σημαντικό έργο πνοής που θα ξεκινήσει στο νησί, αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι, "είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" και πλέον το δημοπρατήσαμε. Είναι ένα σημαντικό έργο οδοποιίας που θα βοηθήσει στη βελτίωση των υποδομών του νησιού και συγκαταλέγεται στα έργα που επιδιώκουμε γιατί και οι δρόμοι μας δεν είναι οι καλύτεροι δυνατοί. Εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, αναμένεται να προσφέρει πολλά και στους επισκέπτες του νησιού, καθώς θα τους επιτρέψει να έχουν ευκολότερη και πιο ασφαλή πρόσβαση στις παραλίες μας. Η φιλοσοφία της αγροτικής οδοποιίας είναι να εξυπηρετήσει τους επαγγελματίες αγρότες του νησιού, αλλά συνάμα εξυπηρετούνται και οι επισκέπτες μας. Οι δρόμοι αυτοί συνδέονται με τον κεντρικό άξονα και το ένα από τα δύο κομμάτια που θα φτιαχτούν, συνδέονται με το παραλιακό μέτωπο και το άλλο είναι ορεινό."

Επιθεώρηση και συντήρηση του έργου

Κατά την επιθεώρηση του έργου πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά και κατά προτεραιότητα τα σημεία εκείνα τα οποία, εκτός από τα προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν για το ίδιο το έργο επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των κατοίκων του οικισμού. Τα σημεία αυτά είναι οι διαβρώσεις του ασφαλτικού, η οριζόντια σήμανση και η κατακόρυφη σήμανση, ενώ η περιοδική συντήρηση περιλαμβάνει, καθαρισμό των οχετών και συντήρηση του ασφαλτικού.

Δεν υπάρχει στοιχείο στο έργο για το οποίο υπάρχει η ανάγκη να συντηρείται ή αντικαθίσταται περιοδικά. Οι ανάγκες συντήρησης του έργου κάθε φορά προκύπτουν από τα αποτελέσματα της οπτικής επιθεώρησης των σημείων που αναφέρονται παραπάνω. Η τακτική επιθεώρηση του έργου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Οι έκτακτες επιθεωρήσεις θα γίνονται αμέσως μετά από κάθε βροχή διάρκειας άνω των 10 min, σεισμική δόνηση οποιασδήποτε ισχύος, πυρκαγιά στην περιοχή του έργου και οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με κατάσταση δυνάμενη να επηρεάσει την λειτουργικότητα του έργου.

Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου

Η συμμετοχή στη δημοπρασία, με την υποβολή της προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και έχουν ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής και λειτουργίας του, κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις συνήθως επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων των ποταμών, των χειμάρρων, της παλίρροιας και άλλες παρόμοιες φυσικές συνθήκες στην περιοχή των έργων.

Επίσης εξυπακούεται, ότι έχουν πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και της κατάστασης του εδάφους, του είδους και της ποιότητας των κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, των μέσων (Μηχανημάτων, υλικών και υπηρεσιών), που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και όλων των άλλων παραγόντων που είναι δυνατό να επηρεάσουν καθ οιονδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος τους. Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, προκειμένου να συμμορφωθεί μ' αυτά, όπως επίσης και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. Η παράληψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συμμόρφωση προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Γενική διάταξη εργοταξίου – χώροι εκφόρτωσης – χώροι αποθήκευσης αχρήστων υλικών

Οι χώροι του εργοταξίου θα επιλεγούν έτσι ώστε να είναι καθαροί από εμπόδια, ενώ το έδαφος να είναι ευσταθές για την εγκατάσταση του. Οι χώροι φόρτωσης και αποθήκευσης πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και σαφώς οριοθετημένοι και πρέπει να βρίσκονται κατά το δυνατόν μακριά από χώρους συγκέντρωσης προσωπικού (Τουαλέτες, Κυλικεία , Αποδυτήρια). Τα υλικά κατασκευής και ο εξοπλισμός δεν πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να εμποδίζουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων. Επίσης δεν πρέπει να δημιουργούν εμπόδια στην ροή του νερού μέσα σε οποιασδήποτε μορφής αρδευτικό δίκτυο.

Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών

Γενικά στην μελέτη καθορίστηκαν υλικά που παρουσιάζουν την χαμηλότερη επικινδυνότητα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους προμηθευτές του, τα δελτία ασφάλειας των επικίνδυνων υλικών που προμηθεύεται (MSDS) ώστε να είναι γνωστός τρόπος με τον οποίο οφείλει να τα διαχειρίζεται . Ο ανάδοχος θα ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για τυχόν χρησιμοποίηση επικίνδυνων ουσιών που απαιτούν ασφαλή αποκομιδή. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει την λήψη όλων των λογικών προφυλάξεων για την ασφαλή αποκομιδή των επικίνδυνων ουσιών, καθώς και την τήρηση αρχείου μεταφοράς αυτών από εγκεκριμένη εταιρία.