Πρόσληψη Πολιτικού Μηχανικού στον Δήμο Σίφνου

  • Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου, 2018 - 15:39

Μία θέση μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Σίφνου περιλαμβάνεται στην προκήρυξη 10Κ/2018 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ τεύχος ΑΣΕΠ 29/10-10-2018). Συγκεκριμένα πρόκειται για μία θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), εντός προθεσμίας που λήγει την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ, με συστημένη επιστολή, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της, παράβολο τριών ευρώ (3,00 €), φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προθεσμία για την αποστολή του παραπάνω φακέλου στο ΑΣΕΠ (με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι μέχρι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018.

Τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, οι οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και όλες οι διευκρινήσεις και επεξηγήσεις, περιέχονται αναλυτικά στην προκήρυξη, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).