Κατάργηση των βιβλιάριων υγείας

  • Πέμπτη, 7 Μαρτίου, 2019 - 06:10

Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η χρήση των έντυπων βιβλιαρίων υγείας, βάσει της τροπολογίας των Υπουργών Εργασίας και Υγείας.

Σύμφωνα με την σχετική τροπολογία, η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταργείται πλέον και οριστικά η χρήση του έντυπου βιβλιαρίου υγείας, καθώς πλέον έχει θεσπιστεί ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης και καταχώρησης των δεδομένων υγείας στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Οι διατάξεις οι οποίες καταργούνται

Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) καταργείται.

1. Τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογένειάς τους καταργούνται.

2.α. Η περίπτ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (Α’ 183), όπως αντικαταστάθηκε με παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Να ελέγχουν και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση.» β. Στην περίπτ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.121/2008 οι λέξεις «από το βιβλιάριο υγείας» διαγράφονται.

3. Το δωδέκατο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 96 του ν. 4172/2013, και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 95 του ν. 4172/2013, καταργούνται.

4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.