Απόσπασμα

Απόσπασμα για την παύση οικοδομικών εργασιών Δήμου Σικίνου

 • Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2019 - 13:24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Σίκινο και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 5 του μήνα Απριλίου του έτους 2019...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5105

Απόσπασμα για την απαγόρευση εισόδου οχημάτων Δήμου Σικίνου

 • Πέμπτη, 11 Απριλίου, 2019 - 13:41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Σίκινο και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 5 του μήνα Απριλίου του έτους 2019...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5104

Απόσπασμα για την παύση οικοδομικών εργασιών Δήμου Σικίνου

 • Πέμπτη, 11 Απριλίου, 2019 - 13:40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Σίκινο και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 5 του μήνα Απριλίου του έτους 2019...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5104

Έγκριση Κανονισμού Δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού

 • Παρασκευή, 22 Μαρτίου, 2019 - 13:31

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5091

Καθορισμός αντιτίμου χρήσης χερσαίας ζώνης Λιμένα Ίου

 • Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2019 - 13:25

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της υπ’ αριθμό 1/ 2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου

Αρ. Απόφασης 16/...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5077

Καθορισμός τιμήματος διάθεσης νερού και ρεύματος στα τουριστικά σκάφη. Όροι διακίνησης καρτών pillars

 • Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2019 - 13:24

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της υπ’ αριθμό 1/ 2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου

Αρ. Απόφασης 19/...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5077

Αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού

 • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2018 - 15:49

ΑΔΑ: 7ΤΨΖΩΕΠ-ΩΒΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

Ίος 19 Δεκεμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ: 3113

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2018...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5031

Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2019

 • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2018 - 15:47

ΑΔΑ: ΩΞΞΡΩΕΠ-ΚΓ6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

Ίος 16 Δεκεμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ: 3114

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2018...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5031

Απόσπασμα της υπ' αριθμ. 1690Β/13-9-2018 Α' Επαν. Περίληψης

 • Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου, 2018 - 12:32

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1690Β/13-9-2018 Α’ Επαν. Περίληψής μου, της υπ’ αριθμόν 1366/18-12-2015 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αιγαίου Δανιήλ Θεοδοσίου που είναι...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4965

Καθορισμός τιμής εισητηρίου για τη συναυλία της Καρθαίας

 • Τετάρτη, 22 Αυγούστου, 2018 - 12:56

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΡΧΤΩΕΔ-ΖΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 16ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4945

Καθορισμός τιμής εισιτηρίου για τη συναυλία της Ελευθερίας Πάτση

 • Δευτέρα, 23 Ιουλίου, 2018 - 11:59

ΑΔΑ: 6ΔΖΣΩΕΔ-Τ3Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 15ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4923

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημιουργία εστίας πολιτιστικών δράσεων στο Εμπορείο

 • Τρίτη, 26 Ιουνίου, 2018 - 11:57

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

AΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της

αριθμ. 11/2018

...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4904

Αναμόρφωση τελών χρήσης του δημοτικού σφαγείου για το 2018

 • Τρίτη, 10 Απριλίου, 2018 - 13:08

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4852

Καθορισμός Τιμήματος διάθεσης νερού και ρεύματος στα τουριστικά σκάφη - όροι διακίνησης καρτών PILLARS

 • Πέμπτη, 15 Μαρτίου, 2018 - 12:42

ΑΔΑ :6BM3OΡ5Π-ΔΗ1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ

IOΣ:1/2/2018

AΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 62

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της υπ’ αριθμό 1/ 2018 συνεδρίασης του Διοικητικού...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4836

Λήψη Κανονιστικής Απόφασης περί Καθορισμού των Συντελεστών Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης για το έτος 2018

 • Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου, 2018 - 12:19

ΑΔΑ: ΩΟΨΞΩΕΠ-Χ0Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

Ίος 28 Ιανουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ: 202

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 2/2018 συνεδρίασης...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4808

Λήψη Κανονιστικής Απόφασης περί Καθορισμού του Συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2018

 • Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου, 2018 - 12:17

ΑΔΑ:6Β3ΜΩΕΠ-Φ2Ω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

Αριθ. Πρωτ: 203

Ίος 1 Φεβρουαρίου 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 2/2018 συνεδρίασης...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4808