Μίσθωση χώρου για χρήση ως χώρου στάθμευσης (parking) στην Κορησσία Κέας

ΑΔΑ:ΩΗΦΞΩΕΔ-49Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Κέα, 25/4/2019

Αρ.Πρωτ.: 1774

Περίληψη διακήρυξης

δημοπρασίας για την

μίσθωση χώρου για χρήση ως χώρου στάθμευσης (Parking) στην

Κορησσία Κέας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων (Parking) στην Κορησσία

Κάθε προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:

— να βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού στην Κορησσία

— να έχει ενιαία έκταση ίση ή μεγαλύτερη των 3500 τετραγωνικών μέτρων

— να έχει άμεση πρόσβαση στο επαρχιακό ή δημοτικό οδικό δίκτυο

— να βρίσκεται σε ακτίνα έως 350 μέτρα από το λιμάνι της Κορησσίας (Μνημείο Ηρώων),

— να είναι επίπεδο και η μορφολογία του να επιτρέπει την προβλεπόμενη χρήση από επιβατικά οχήματα κάθε τύπου.

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως της διακήρυξης.

{Oι προσφορές ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης ήτοι από τις 30 Απριλίου 2019}.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81,(σχετική απόφαση Δ.Σ η με αριθμό. 275/2018), η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να είναι ιδιοκτήτης ή συνδιοκτήτης, νομέας ή συννομέας και κάτοχος ή συγκάτοχος του υπό μίσθωση οικοπέδου και να καταθέ-σει με την προσφορά του (Α’ φάση διαγωνισμού) τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

—Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του φυσικού προσώπου

—Τίτλους ιδιοκτησίας του οικοπέδου

—Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας

—Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου

—Πιστοποιητικό-βεβαίωση από το οικείο Υποθηκοφυλακείο από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για μίσθωση. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιου πιστοποιητικού είναι χρονοβόρα, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει αρχικά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, αντίγραφο της αίτησης που υπέβαλε για την έκδοσή της και υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις

—Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Κέας περί μη οφειλής που να ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού

—Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

—Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85 ότι επιθυμούν να μισθώσουν το οικόπεδό τους στο Δήμο Κέας

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφελείας που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων Δήμου Κέας, ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας, Διεύθυνση Ιουλίδα, Τηλέφωνο 22883 60000, FAX 22880 22011. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Αριθμός Φύλλου: 
1774