Περίληψη για Αγνώστου Διαμονής Γκονζαλεζ Γιαριτσα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην Ερμούπολη Σύρου σήμερα στις δώδεκα (12) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ(2018) ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ. εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Αιγαίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σύρου Μαρία Π. Ανυσίου, Α.Φ.Μ. 041942568, που έχω την έδρα μου στην Ερμούπολη της Σύρου, (οδός Εμμ. Ροϊδη αρ. 13), και μετά από γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου στη Σύρο κ. Μάνθου Μ. Μανθόπουλου ως πληρεξούσιου του ενάγοντα Ανδρέα Μουζούρη του Κυριάκου και της Άννας, ελεύθερου επαγγελματία, κατοίκου Κινίου Σύρου, άνευ οδού και αριθμού, με ΑΦΜ 132520156 της ΔΟΥ Σύρου, δια της υπ’ αριθμόν 8148/12-12-2018 έκθεση επίδοσής μου κοινοποίησα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για την εναγόμενη GONZALEZ (ΓΚΟΝΖΑΛΕΖ) JARITA (ΓΙΑΡΙΤΖΑ) GISELLE (ΖΙΖΕΛ) του Cliserio (ΚΛΙΣΕΡΙΟ) και της Maria del Rosario (ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΛ ΡΟΣΑΡΙΟ) πρώην κατοίκου Σύρου (Κίνι) και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 132549358, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 4 Δεκεμβρίου 2018 ΑΓΩΓΗΣ (οικογενειακών διαφορών - Διετής Διάσταση) του πρώτου εναντίον της, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ και ορίζει δικάσιμο στις εικόσι εννιά (29) Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ., αριθμ. πιν. 3 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ) προς γνώση της και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να παραστεί στη συζήτησή της, όταν και όπου πιο πάνω αναγράφεται.

ΣΥΡΟΣ 12-12-2018

Η Δικαστική Επιμελήτρια

Αριθμός Φύλλου: 
5029