Περί καθορισμού ύψους δημοτικών τελών οικονομικού έτους 2019

  • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2018 - 15:36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Μύκονος, 20.12.2018

Αριθ. Πρωτ.: - 12710-

ΘΕΜΑ: Περίληψη Κανονιστικής Απόφασης «Περί καθορισμού ύψους δημοτικών τελών οικονομικού έτους 2019 μετά από απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής»

ΣΧΕΤ: «Η με αριθμ. 225/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου με την υπ’αριθμ. 225/2018 απόφαση του:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,

Α. Την μη αναπροσαρμογή για το έτος 2019 των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με συνέχιση της απαλλαγής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους για τις ευπαθείς ομάδες όπως ισχύει για το έτος 2018.

Β.Την μη αναπροσαρμογή των τελών νεκροταφείου για το έτος 2019, τα οποία παραμένουν ως κάτωθι:

-οικογενειακός τάφος 280 € το χρόνο

-τάφος απλός 100 € το χρόνο

-ταφή 150 €

-εκταφή 150 €

με μόνη αλλαγή ότι πέραν της τριετίας έχουμε την κάτωθι αναπροσαρμογή:

- επιπλέον τέλος απλού τάφου 10€/μήνα για τους έξι πρώτους μήνες πέραν της τριετίας

- επιπλέον τέλος απλού τάφου 30€/μήνα μετά και το πέρας του ως άνω εξαμήνου

Γ. Την μη αναπροσαρμογή των τελών υπηρεσίας Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2019, τα οποία παραμένουν ως κάτωθι:

-Βοοειδή 35 €

-Χοίροι 17 €

-Χοιρίδια 9 €

-Αιγοπρόβατα 5,50 €

Δ. Την μη αναπροσαρμογή των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2019, για τους κοινόχρηστους χώρους επί των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης όπως περιγράφονται από την 81/2015 απόφαση του Δ.Σ. Μυκόνου της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων τα οποία παραμένουν στα 50 €/τ.μ.

Ε. Την αναπροσαρμογή για τους κοινόχρηστους χώρους επί των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης όπως περιγράφονται από την 81/2015 απόφαση του Δ.Σ. Μυκόνου της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς Μυκόνου τα οποία από 25€/τ.μ.

προσαρμόζονται στα 17,50€/τ.μ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς

Αριθμός Φύλλου: 
5031