Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2019

  • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2018 - 15:47

ΑΔΑ: ΩΞΞΡΩΕΠ-ΚΓ6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

Ίος 16 Δεκεμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ: 3114

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 244/2018

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΗΤΩΝ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΞΕΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Στην Ίο σήμερα την 16η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιητών συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιητών ύστερα από την 3051/11-12-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα στους Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Ιητών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2019 και τη διατήρηση των συντελεστών, ως ακολούθως :

—Πάγιο ύδρευσης 5,00 €

—Πάγιο αποχέτευσης 3,00 €

—Τιμή/κυβικό ύδρευσης οικιών 0,80 €

—Τιμή/κυβικό ύδρευσης καταστημάτων 1,10 €

—Τιμή/κυβικό αποχέτευσης οικιών-καταστημάτων 100% επί της τιμής του νερού

—Τιμή ανά κυβικό μέτρο άδρευσης Μυλοπότα 0,02 €

—Λειτουργία βυτιοφόρου για την εκκένωση των δεξαμενών λυμάτων

-Λιμάνι – Χώρα – Μυλοπότα – Κουμπάρα – Μύλοι 15 €

-Μπούρι – Επάνω Κάμπος 20 €

-Αγία Θεοδότη 25 €

- Μαγγανάρι 35 €

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Σαντορινάκη Μαργαρίτα – Πρόεδρος

2.Φάκου Αγγέλα

3.Μοσχονάς Αθανάσιος

4.Μπάτσαλης Ιωάννης

5.Ξενιού Αικατερίνη

6.Θέος Θωμάς

7.Ρουκουτάκης Ευάγγελος

8. Μπουργάνης Σωτήριος

9.Μαούνης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Μαστραντωνάκη Νικολέττα

2.Κωστόπουλος Νικόλαος (δικαιολ.απουσία)

3.Αρχολέκας Παναγιώτης

4.Χαρόπουλος Κυριάκος

5.Κυριακής Αργύριος

6.Κανούλας Νικόλαος

7.Τριαντάφυλλος Ιωάννης

8.Πλακιώτης Φραγκίσκος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Αριθμός Φύλλου: 
5031