Δίκτυα Ύδρευσης Εμπορείου Θήρας

  • Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου, 2018 - 14:08
  • /   Eνημέρωση: 31 Δεκ. 2018 - 13:34

ΑΔΑ: 62ΑΜΟΕΨΠ-0Α9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ

Θήρα, 20 /12 /2018

Αρ. Πρωτ. : 2844/2018

ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»

Κωδικός ΟΠΣ: 5027242

Κωδικός ΠΔΕ ΣΑ: 2018ΕΠ06710021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (Με Αναθεώρηση) 3.271.000,00 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ

Προκηρύσσει

1. Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ» με προϋπολογισμό 3.271.000 € (με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ) και κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 45240000-1, 45231300-8, 45232152-2 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

2. Ο αναθέτων φορέας είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας με στοιχεία επικοινωνίας:

Οδός: Πλ. Σαρπάκη

Ταχ.Κωδ.: 84700 Φηρά

Τηλ.: 2286025393

Telefax: 2286025898

E-mail
: deyathira@otenet.gr

Πληροφορίες:κ. Ν. ΜΑΪΝΑΣ

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ

Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ

Προϊσταμένη Αρχή : Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΥΑ Θήρας

Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Τεχνική Υπηρεσία ΔΕΥΑ Θήρας

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.deyathira.gr.

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»

6. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 3.271.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών Υδραυλικών έργων 2.169.264,12 €

Δαπάνη Εργασιών Ηλεκτρομηχανολογικών έργων: 206.318,52 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 427.604,88 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.. 420.478,13 €

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 1% σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016: 6.334,35 €

Απολογιστικές εργασίες 41.000,00 €

7. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Νήσος Θήρα, περιοχή Έξω Γωνιά Θήρας.

8. Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο Τεύχος: Τεχνική Περιγραφή. Το έργο περιλαμβάνει αφενός την κατασκευή αντλιοστασίων θαλασσινού νερού στην περιοχή Περιβόλου και διδύμου καταθλιπτικού δικτύου προς την περιοχή που θα κατασκευαστεί η μονάδα αφαλάτωσης, με παράλληλη κατασκευή διδύμου καταθλιπτικού δικτύου ποσίμου νερού από την μονάδα αφαλάτωσης προς υφιστάμενη δεξαμενή Ύδρευσης στην κοινότητα Εμπορείο, αφετέρου την κατασκευή βαρυτικών δικτύων ύδρευσης και αξιοποίηση των δύο υφιστάμενων υδατοδεξαμενών για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών οικισμών Εμπορείου, Περίσσας, Αγίου Γεωργίου και Εξωμύτης Θήρας. Επίσης προβλέπει τον διαχωρισμό των δικτύων ύδρευσης σε ζώνες πίεσης. Βαρυτικά δίκτυα ύδρευσης θα ξεκινούν από τις υφιστάμενες δεξαμενές και ακολουθώντας την διαδρομή των υφιστάμενων δρόμων θα παροχετεύουν την ευρύτερη περιοχή.

9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

10. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού

11. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

12. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 65.420,00 ευρώ.

13. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21 / 01 / 2019, ημέρα Δευτέρα Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

14. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

15. Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.

16. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Υδραυλικών Έργων θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (375.000) ευρώ και πάγια στοιχεία αξίας ελάχιστου ύψους εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ.

Η χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης Οικονομικών Φορέων είτε από ένα μόνο μέλος αυτής.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει

17. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων απαιτείται κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 6.α του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 107 του ν. 4199/2013.

Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων απαιτείται κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3.β του άρθρου 100 του ν. 3669/2008.

18. Δημοσιεύεσεις:

Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 296 Ν.4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια diavgeia.gov.gr.

Θήρα

Ο Πρόεδρος

του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ

Μηνάς Καφιέρης

Αριθμός Φύλλου: 
5032