Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης ακαθαρτων οικισμών Μεσσαριας και Λειβαδιών Δ.Ε Ανδρου

  • Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:25
  • /   Eνημέρωση: 31 Δεκ. 2018 - 13:41

ΑΔΑ: ΨΚ4ΟΩΨΙ-ΖΘΜ

AΔΑΜ: 18PROC004263116 2018-12-24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 548.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2016ΣΕ27510035

MIS 5002210 (535.500,00 €)

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (12.500,00 €)

Άνδρος, 24 Δεκεμβρίου 2018

Α.Π.: 10535

Αρ. Μελ.: 04/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥ»

1. Ο Δήμος Άνδρου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων του Ν4412/2016 του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥ», με προϋπολογισμό 548.000,00 ΕΥΡΩ το οποίο αναλύεται σε :

Δαπάνη Εργασιών 414.934,80€, η οποία αναλύεται σε 316.629,39€ για έργα κατηγορίας Υδραυλικά και 98.305,41 € για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 74.688,26€

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 44.066,08€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστική δαπάνη βάσει τιμολογίου για τις ποσότητες ακατάλληλων αποβλήτων στην ΑΕΚΚ: 5.400,00 Ευρώ και Εργολαβικό Όφελος επί των απολογιστικών: 972,00€

Αναθεώρηση στις τιμές ποσού 7.938,86€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45231300-8 , Κωδικός NUTS: EL 422

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 75428, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.andros.gr.

Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κ. Ειρήνη Παρλιάρου, τηλ.: 22823-60224, Fax: 22820-23766, e-mail: ty@andros.gr.

4. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ.

6. Σύστημα υποβολής προσφορών: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες Υδραυλικών Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

8. Κριτήρια Επιλογής : Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία των Υδραυλικών έργων και στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Ως προς την Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

Οι προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να διαθέτουν να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα το όριο της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 10% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τον ΦΠΑ.

Ως προς την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Προκύπτει από τη Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις και τους επίσημους καταλόγους ή πιστοποιητικά οργανισμών πιστοποιήσεων για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

9. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 10.960,00 € (δέκα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

10. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 63.7341.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου Άνδρου. Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2010» με τίτλο πράξης «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και αγωγών μεταφοράς Χώρας Άνδρου (β φάση)» και MIS 5002210. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Είναι εγγεγραμμένο στη ΣΑΕ 275/1, Κωδικός ΠΔΕ: 2016ΣΕ27510035 με το ποσό των 535.500,00€. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 12.500,00€ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Άνδρου.

11. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Άνδρου.

13.Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 24-12-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC004262970)

14. Η ENOTICES-andros/2018-194029 προκήρυξη σύμβασης εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ), στις 24-12-2018

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 117/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5034